ساعت کلاس فیزیولوژی آقای دکتر قاسمی یکشنبه  اول اسفند
تعداد بازدید : 39 |

ساعت کلاس فیزیولوژی آقای دکتر قاسمی یکشنبه اول اسفند

ساعت کلاس فیزیولوژی آقای دکتر قاسمی یکشنبه  اول اسفند » ادامه خبر


کنسلی و فوق العاده کلاس ویروس شناسی (پاییز) دکتر یزدانی
تعداد بازدید : 30 |

کنسلی و فوق العاده کلاس ویروس شناسی (پاییز) دکتر یزدانی

کنسلی و فوق العاده کلاس ویروس شناسی (پاییز) دکتر یزدانی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 1 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 1 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 2 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 2 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 3 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 3 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 4 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


کنسلی و فوق العاده کلاس بیوشیمی (زمستان) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 4 اسفند

کنسلی و فوق العاده کلاس بیوشیمی (زمستان) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده باکتری ( تابستان) استاد بلوری، چهارشنبه 4 اسفند

کلاس فوق العاده باکتری ( تابستان) استاد بلوری، چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن
تعداد بازدید : 94 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن  » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن
تعداد بازدید : 96 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن » ادامه خبر