ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز   دکتر اکبری(5)
تعداد بازدید : 52 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز دکتر اکبری(5)


ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد(3)
تعداد بازدید : 67 |

ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد(3)


ویدئو بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد(3)
تعداد بازدید : 46 |

ویدئو بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد(3)



ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز   دکتر اکبری(3)
تعداد بازدید : 43 |

ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(3)


ویدئو کلاس نانو فناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی(2)
تعداد بازدید : 26 |

ویدئو کلاس نانو فناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی(2)