تغییر تاریخ کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم به 7 اسفند

تغییر تاریخ کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم به 7 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن
تعداد بازدید : 53 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن » ادامه خبر


کنسلی کلیه کلاس های تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) دکتر محمدزاده ، پنج شنبه 28 بهمن

کنسلی کلیه کلاس های تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) دکتر محمدزاده ، پنج شنبه 28 بهمن » ادامه خبر


برگزاری کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری، پنج شنبه 28 بهمن

برگزاری کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری، پنج شنبه 28 بهمن » ادامه خبر


آزمون 4 فیزیولوژی دکتر قاسمی
تعداد بازدید : 105 |

آزمون 4 فیزیولوژی دکتر قاسمی

آزمون 4 فیزیولوژی دکتر قاسمی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 24 بهمن 95

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 24 بهمن 95 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 25 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 25 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 26 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 26 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 27 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 27 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 23 بهمن 95
تعداد بازدید : 82 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 23 بهمن 95

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 23 بهمن 95 » ادامه خبر