ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز  دکتر محمدنژاد(4)
تعداد بازدید : 68 |

ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد(4)


ویدئو بیوشیمی دکتری  دکتر محمدنژاد(4)
تعداد بازدید : 39 |

ویدئو بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد(4)


ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز   دکتر اکبری(5)
تعداد بازدید : 38 |

ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(5)


ویدئو کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز  دکتر بلوری(3)
تعداد بازدید : 39 |

ویدئو کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری(3)
جزوات ایمنی دکتری دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 30 |

جزوات ایمنی دکتری دکتر خلیلی


ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز  دکتر اکبری(4)
تعداد بازدید : 48 |

ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(4)


ویدئو کلاس قارچ شناسی ارشد پاییز  دکتر فلاح
تعداد بازدید : 41 |

ویدئو کلاس قارچ شناسی ارشد پاییز دکتر فلاح


ویدئو کلاس انگل شناسی ارشد پاییز دکتربهروان(2)
تعداد بازدید : 20 |

ویدئو کلاس انگل شناسی ارشد پاییز دکتربهروان(2)