برنامه کلاسی روز شنبه 16 فروردین 99
تعداد بازدید : 77 |

برنامه کلاسی روز شنبه 16 فروردین 99


ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(4)
تعداد بازدید : 118 |

ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(4)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(4)
تعداد بازدید : 234 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(4)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز  دکتر خلیلی(4)
تعداد بازدید : 160 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی(4)ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان  استاد جلالی(3)
تعداد بازدید : 38 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان استاد جلالی(3)


ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان  استاد جلالی(4)
تعداد بازدید : 37 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان استاد جلالی(4)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز  دکتر اکبری(3)
تعداد بازدید : 15 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز دکتر اکبری(3)