نتیجه آزمون 1 و 2 کلاسی فیزیولوژی ورزشی دکتر صالحیان

نتیجه آزمون 1 فیزیولوژی ورزشی دکتر صالحیان » ادامه خبر


کلاس  فوق العاده شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری  روز شنبه 25 دی ماه برگزار نمی شود و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام میشود

کلاس  فوق العاده شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری  روز شنبه 25 دی ماه برگزار نمی شود و تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعلام میشود » ادامه خبر


کنسلی کلاس بیوشیمی (پاییز) دکتر محمدنژاد ، شنبه 25 مرداد

کنسلی کلاس بیوشیمی (پاییز) دکتر محمدنژاد ، شنبه 25 مرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 26 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 25 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 27 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 27 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 28 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 28 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 29 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 29 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 23 دی
تعداد بازدید : 95 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 23 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 23 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 24 دی
تعداد بازدید : 61 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 24 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 24 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی
تعداد بازدید : 41 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی » ادامه خبر