ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد تابستان  دکتر خلیلی(1)
تعداد بازدید : 76 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد تابستان دکتر خلیلی(1)


ویدئو کلاس زبان ترم زمستان استاد خدادادی(1)
تعداد بازدید : 24 |

ویدئو کلاس زبان ترم زمستان استاد خدادادی(1)ویدئو کلاس تغذیه دکتری  استاد جلالی(2)
تعداد بازدید : 11 |

ویدئو کلاس تغذیه دکتری استاد جلالی(2)


ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(2)
تعداد بازدید : 9 |

ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(2)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(3)
تعداد بازدید : 16 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(3)


ویدئو کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز  دکتر بلوری(1)
تعداد بازدید : 18 |

ویدئو کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری(1)


ویدئو کلاس فیزیولوژی ارشد پاییز دکتر عبدی(1)
تعداد بازدید : 17 |

ویدئو کلاس فیزیولوژی ارشد پاییز دکتر عبدی(1)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(2)
تعداد بازدید : 38 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(2)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز دکتر اکبری(1)
تعداد بازدید : 33 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز دکتر اکبری(1)