کلاس فوق العاده بیوشیمی (زمستان ) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 11 اسفند

کلاس فوق العاده بیوشیمی (زمستان ) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 11 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده باکتری شناسی (تابستان) استاد بلوری ، چهارشنبه 11 اسفند

کلاس فوق العاده باکتری شناسی (تابستان) استاد بلوری ، چهارشنبه 11 اسفند » ادامه خبر


تغییر ساعت کلاس سلولی و مولکولی ( کد سه شنبه پاییز و زمستان ) دکتر اقدم ، سه شنبه 10 اسفند

تغییر ساعت کلاس سلولی و مولکولی ( کد سه شنبه پاییز و زمستان ) دکتر اقدم ، سه شنبه 10 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 11 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 13 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند
تعداد بازدید : 114 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 6 اسفند
تعداد بازدید : 87 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 6 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 6 اسفند » ادامه خبرکلاس فوق العاده فارماسیوتیکس ، دکتر جاویدی ، جمعه 6 اسفند
تعداد بازدید : 32 |

کلاس فوق العاده فارماسیوتیکس ، دکتر جاویدی ، جمعه 6 اسفند

کلاس فوق العاده فارماسیوتیکس ، دکتر جاویدی ، جمعه 6 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 7 اسفند
تعداد بازدید : 43 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 7 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 7 اسفند » ادامه خبر


کنسلی کلاسهای تغذیه دکتر محمدزاده
تعداد بازدید : 60 |

کنسلی کلاسهای تغذیه دکتر محمدزاده

کنسلی کلاسهای تغذیه دکتر محمدزاده » ادامه خبر