ویدئو کلاس سلولی و مولکولی ارشد زمستان  دکتر اقدم(4)
تعداد بازدید : 32 |

ویدئو کلاس سلولی و مولکولی ارشد زمستان دکتر اقدم(4)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد تابستان  دکتر خلیلی(2)
تعداد بازدید : 23 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد تابستان دکتر خلیلی(2)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز  دکتر خلیلی(2)
تعداد بازدید : 20 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی(2)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز  دکتر خلیلی(3)
تعداد بازدید : 18 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی(3)


ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز  استاد جلالی(4)
تعداد بازدید : 30 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز استاد جلالی(4)


ویدئو کلاس تغذیه دکتری  استاد جلالی(4)
تعداد بازدید : 5 |

ویدئو کلاس تغذیه دکتری استاد جلالی(4)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز   دکتر اکبری(2)
تعداد بازدید : 16 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز دکتر اکبری(2)


ویدئو کلاس نانو فناوری دکتری  دکتر سردارآبادی(1)
تعداد بازدید : 7 |

ویدئو کلاس نانو فناوری دکتری دکتر سردارآبادی(1)


ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد(2)
تعداد بازدید : 75 |

ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد(2)


ویدئو کلاس زبان ارشد تابستان و پاییز  استاد حیدرنیا(2)
تعداد بازدید : 577 |

ویدئو کلاس زبان ارشد تابستان و پاییز استاد حیدرنیا(2)