نتایج آزمون 1 زبان کد پنجشنبه دکتر شاهرضا (16-12:30)
تعداد بازدید : 77 |

نتایج آزمون 1 زبان کد پنجشنبه دکتر شاهرضا (16-12:30)

نتایج آزمون زبان کد پنجشنبه دکتر شاهرضا (16-12:30) » ادامه خبر


نتایج آزمون 1 زبان کد جمعه دکتر شاهرضا (12-8)
تعداد بازدید : 80 |

نتایج آزمون 1 زبان کد جمعه دکتر شاهرضا (12-8)

نتایج آزمون 1 زبان کد جمعه دکتر شاهرضا (12-8) » ادامه خبر


نتایج آزمون 2 بیوشیمی کد جمعه دکتر محمدنژاد
تعداد بازدید : 50 |

نتایج آزمون 2 بیوشیمی کد جمعه دکتر محمدنژاد

نتایج آزمون 2 بیوشیمی کد جمعه دکتر محمدنژاد » ادامه خبر


برنامه مشاوره رایگان با اساتید (حضوری و تلفنی)
تعداد بازدید : 441 |

برنامه مشاوره رایگان با اساتید (حضوری و تلفنی)

برنامه مشاوره رایگان با اساتید (حضوری و تلفنی) » ادامه خبر


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 16 مهر
تعداد بازدید : 27 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 16 مهر

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 16 مهر » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 مهر
تعداد بازدید : 67 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 مهر » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 13 مهر
تعداد بازدید : 78 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 13 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 13 مهر » ادامه خبر


نتایج آزمون 4 سلولی مولکولی کد سه شنبه دکتر اقدم
تعداد بازدید : 114 |

نتایج آزمون 4 سلولی مولکولی کد سه شنبه دکتر اقدم

نتایج آزمون 4 سلولی مولکولی کد سه شنبه دکتر اقدم » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز سه شنبه 11 مهر
تعداد بازدید : 72 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز سه شنبه 11 مهر

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز سه شنبه 11 مهر » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 10 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 10 مهر » ادامه خبر