برنامه همایشهای جمع بندی دروس کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 97

برنامه همایشهای جمع بندی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 97 » ادامه خبر


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 8 خرداد ماه
تعداد بازدید : 47 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 8 خرداد ماه


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 7 خرداد ماه
تعداد بازدید : 114 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 7 خرداد ماه


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 4 خرداد ماه
تعداد بازدید : 81 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 4 خرداد ماه


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز  شنبه 5 خرداد ماه
تعداد بازدید : 49 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز شنبه 5 خرداد ماه


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 3 خرداد ماه
تعداد بازدید : 58 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 3 خرداد ماه


برنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 2 خرداد
تعداد بازدید : 52 |

برنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 2 خرداد

برنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 2 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه
تعداد بازدید : 102 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 31 اردیبهشت ماه


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 1 خرداد ماه
تعداد بازدید : 51 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 1 خرداد ماه


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز شنبه 29 اردیبهشت ماه
تعداد بازدید : 42 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز شنبه 29 اردیبهشت ماه