ویدئو بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد(2)
تعداد بازدید : 83 |

ویدئو بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد(2)


ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(3)
تعداد بازدید : 46 |

ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(3)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی(2)
تعداد بازدید : 60 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی(2)ویدئو کلاس سلولی و مولکولی ارشد پاییز  دکتر اقدم(4)
تعداد بازدید : 103 |

ویدئو کلاس سلولی و مولکولی ارشد پاییز دکتر اقدم(4)


اطلاعیه واحد آموزش
تعداد بازدید : 215 |

اطلاعیه واحد آموزش


ویدئو کلاس سلولی و مولکولی ارشد زمستان  دکتر اقدم(4)
تعداد بازدید : 46 |

ویدئو کلاس سلولی و مولکولی ارشد زمستان دکتر اقدم(4)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد تابستان  دکتر خلیلی(2)
تعداد بازدید : 44 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد تابستان دکتر خلیلی(2)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز  دکتر خلیلی(2)
تعداد بازدید : 42 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی(2)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز  دکتر خلیلی(3)
تعداد بازدید : 41 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی(3)