۲۹ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1573

برنامه کلاسی روز یکشنبه 1 شهریور ماه 1394

برنامه کلاسی روز یکشنبه 1 شهریور ماه 1394
 
ساعت درس استاد کلاس
18-14 فوق العاده سلولی و مولکولی ( ارشد) دکتر اقدم 302
20-14 بیوشیـمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمـدنژاد 301
20-16 بیوشیـمی تخصصی( دکتـری) دکتر جعفـرنژاد کنـسل