۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1589

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 15 شهریورماه 94


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 15 شهریورماه 94
 
ساعت درس استاد کلاس
9-13 فوق العاده سلولی و مولکولی
(کد سه شنبه تابستان)
دکتر اقدم 302
14-16 خصوصی سلولی و مولکولی دکتر اقدم 302
14-20 بیوشیـمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمـدنژاد کنـسل
15-20 خون شناسی (دکتری ) دکتر نامجو 301