۷ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1996

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان ) 8-12
اسفند C دکتر حمـدی فوق العاده باکتری شناسی( دکتری) 9-12
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی (  تابستان  ) 16 - 12:30
302 مهندس یعقوبی زبان (  تابستان  ) 16 - 12:30
دبیرستان رجاء(106) استاد شاهرضا زبان (   تابستان ) 16 - 12:30
اسفـندA دکتر جـاویدی فارماسیوتیکس ( دکتری) 16 - 12:30
اسفـند B دکتر حمـدی فوق العاده باکتری شناسی( دکتری) 20_ 12:30
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 14-17:30
دبیرستان رجاء( 104) استاد کنعانی نکته و تست باکتری ( ارشد) 16_15
دبیرستان رجاء (104) استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان ( تابستان ) 16-19
302 استاد رضا زاده باکتـری ( تابستان ) 16-20
دبیرستان رجاء(103) استاد بلوری خصوصی باکتری 16-19
301 دکتر نامجو خون شـناسی (   تابستان  ) 16-20
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( تابستان ) 16-20
دبیرستان رجاء(105) دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 16-20

تصویر برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94