۷ خرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3450

برنامه کلاسهای روز جمعه 8 خرداد 94برنامه کلاسهای روز جمعه 8 خرداد 94
 
کلاس استاد نام درس ساعت
 302 دکتر اقدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 12-8
اسفنـد A دکتر محمدزاده تغـذیه(دکتری) 16-8
اسفنـد B استاد کریمی MCHE/MHLE 12-8
دبیـرستان رجاء (دوم A) دکتر حمدی فوق العاده باکتـری شناسی(دکتری) 12-8
301 دکتر اکبری فوق العاده ژنتـیک( دکتری) 12-8
اسفنـدC دکتر رجب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 12-9
302 دکتر اکبری ژنتـیک تخصـصی/ عمـومی(دکتری) 16-12:30
Bاسفنـد دکترسردار آبادی نانو فنـاوری زیستـی (دکتری) 16_12:30
301 استاد بابا عباسی بیوانفـورماتیک (دکتری) 16-12:30
302 دکتر خلیلی ایمنـی(دکتری) 20-16
دبیرستان رجاء ( دوم B) دکتر نوروزی فارماکوگنوزی (دکتری) 20-16
اسفنـدB استاد کریمی MCHE/MHLE 20-16
301 دکتر اکبری ژنتـیک تخصصی(دکتری) 20-16
اسفنـد A دکتر عبدالهی آناتومی لگـن و پرینـه(دکتری) 20-16
 

تصویر برنامه کلاسهای روز جمعه 8 خرداد 94