طلیعه سخن دکتر خلیلی
اهداف آزمون

نمونه برنامه های آزمون:

آزمون 1:        28 آبان
بیوشیمی سلول  آب  تعادل اسید باز  pH  بافرها  الکترولیت‌ها  ساختمان اسیدآمینه‌ها
سلولی و مولکولی ساختار DNA و RNA معادل فصل دوازدهم جزوه ( فصل5 لودیش ساختار اسید نوکلئیک  به جر مباحث ترمیم، رونویسی DNA و ترجمه)
اصول پایه‌ای کروموزوم شامل: کلیاتی از ژنوم، بررسی ترانس پوزون‌ها، عناصر عملکردی برای تکثیر و پایداری کروموزوم که شامل سانترومر و تلومر و کینه توکورم، ساختار نوکلئوزوم، کروماتوزوم و چگونگی فشرده شدن
DNA فصل سیزدهم جزوه مکاتبه ایی (فصل هشتم لودیش و از فصل9 تنظیم اپی ژنتیک رونویسی)
همانندسازی در یوکاریوت وپروکاریوت معادل فصل چهاردهم جزوه مکاتبه‌ایی جلد دوم ( فصل
5 لودیش همانند سازی DNA)
ایمنی شناسی آنتی ژن (ساختمان، جنس، اپی توپ، هاپتن ، ادجوانت - آنتی بادی (ساختمان، کلاس ها، وظایف، گیرنده FCR)
باکتری شناسی تاریخچه میکروب شناسی ،طبقه بندی و کلیات میکروب‌شناسی
شناسایی وکاربرد میکروسکوپها، ساختمان و فیزیولوژی باکتری‌ها
خون شناسی هماتولوژي: سلول‌هاي بنيادي، فاكتورهاي رشد، کلیات خونسازي و مغز استخوان، اريتروپوئز، متابوليسم آهن، آنمی‌های میکروسیتیک (آنمی فقر آهن، آنمی بیماری‌های مزمن آنمی ناشی از نارسایی کلیوی، آنمی ناشی از بیماری کبدی، آنمی ناشی از غدد درون ریز، آنمي سيدروبلاستيك)، هموكروماتوز
بانك خون: شرایط اهداء خون، معافیت‌های دائم و موقت،‌ انواع اهدا و انجام تست‌هایی که بر روی کیسه‌ها انجام می‌شود. انواع فرزیس و واکنش‌های ناشی اهداء خون
ژنتیک امری: فصول 1و2 و3 
استراخان مولکولی: فصل 9
تامپسون :فصل 2 الی 6
تغذیه انرژی، کربوهیدرات و فیبر، لیپید، پروتئین، هضم و جذب
فیزیولوژی سلول، پتانسیل استراحت غشاء، پتانسیل عمل در نورون، عضله­ ی اسکلتی و عضله­ ی صاف
قارچ شناسی کلیاتساختمان قارچها - خصوصیات مورفولوژیک وفیزیولوژیک-تکثیراهمیت قارچها-طبقه بندي
ویروس شناسی کلیات ویروس‌شناسی، واژه‌ها و تعاریف، طبقه‌بندی، ساختمان ویروس‌ها، ژنوم و تکثیر ویروس‌ها، انواع عفونت‌های ویروسی، پاتوژنز، تهیه و کاربرد واکسن‌های ویروسی، داروهای ضد ویروسی، روش‌های تشخیص ویروس‌ها، خالص‌سازی ویروس‌ها، واکنش ویروس‌ها در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی، اثرات متقابل ویروس‌ها
تک یاخته شناسی مقدمات: طبقه بندی تک یاخته ها، مرفولوژی، فیزیولوژی یا اعمال حیاتی تک یاخته(تنفس، تغذیه، دفع، حرکت، تکثیر و...)، ایمنی در تک یاخته، چرخه ی زندگی و انتقال، انواع میزبان و ناقل، ارتباط میزبان انگل
کرم شناسی مقدمات: روش های اصلی و جانبی در تشخیص عناصر انگلی، تشخیص میکروسکوپی و ماکروسکوپی نمونه ها، روش های سرولوژی، رنگ آمیزی عناصر انگلی+ طبقه بندی کرم ها
شیمی آلی و عمومی پیدایش شیمی جدید- عنصر، ماده مرکب و مخلوط- سیستم متری، درصد و نسبتها، نظریه اتمی دالتون- ذرات ریز اتمی- مدل اتمی تامسون و رادرفورد- نماد های اتمی- ایزوتوپها- وزن  اتمی، تابش الکترومغناطیسی و طیف اتمی- مدل اتمی بور- عدد اتمی و قانون تناوبی- مکانیک موجی و مدل شرودینگر و اعداد کوانتومی- اوربیتال- ساختار الکترونی عناصر و پیداکردن دوره و گروه عناصر در جدول تناوبی، خواص اتمها : (انرژی یونش، الکترونگاتیوی، شعاع اتمی و شعاع یونی، الکترونخواهی، خصلت فلزی و نافلزی)
زیست شناسی عمومی زیست شناسی سلولی (اندامک های سلولی، ابزار و روشها، میکروبیولوژی)
زیست شناسی جانوری اصول و کلیات رده بندی، سلسله ی آغازیان، کلیات زیست شناسی جانوران، شاخه ی اسفنج ها.
نانوتکنولوژی فناوری نانو، رویکرد جهانی و جایگاه آن
آشنایی با نانوذرات و نانوساختار های معروف
آناتومی توراکس
بافت شناسی اپی تلیال.تنفس.چربی
جنین شناسی گامتوژنز.هفته اول و دوم رشد
شیمی آلی
(شیمی دارویی)
آلکان‌ها: ساختار، نامگذاری، ایزومرهای صورت‌بندی( کنفورماسیون)،واکنش‌های آلکان‌ها( سوختن و هالوژن دار کردن) گزینش پذیری
سیکلوآلکان‌ها: نامگذاری، خواص، فشار حلقه، صورت‌بندی در سیکلوآلکان‌ها، ایزومری سیس و ترانس در سیکلوآلکان‌ها
شیمی فضایی: کایرالیته و فعالیت نوری، اناتیومر و دیاستریومر، شیمی فضایی در واکنش‌ها
شیمی تجزیه
فصل روش‌های تجزیه وزن سنجی
محاسبات وزن سنجی، برخی واحدهای مهم اندازه‌گیری، استوکیومتری شیمیایی، محاسبات نتایج با استفاده از داده‌های وزن سنجی، ویژگی‌های رسوب‌ها و واکنشگرهای رسوب دهنده، اندازه ذره و قابلیت صاف شدن رسوب‌ها، رسوب‌های کلوئیدی، رسوب‌های بلوری، هم رسوبی، رسوب‌گیری از محلول همگن، خشک کردن و شعله‌ور ساختن رسوب‌ها، کاربرد روش‌های وزن سنجی، عوامل رسوب دهنده معرفی، عوامل کاهنده، عوامل رسوب دهنده آلی، تجزیه گروه‌های عاملی آلی، روش‌های تبخیری
زبان انگلیسی
درک مطلب: تمرین مهارت state/restate (جزئیات بیان شده/نشده در متن)
لغت:‌ لغات کنکورهای سال 84 و 83

 

آزمون 2:     15 آذر
بیوشیمی پپتید  پروتئین  تاخوردگی و تعیین توالی  روش‌های اندازه‌گیری پروتئین‌ها  پروتئین‌های رشته‌ای هموگلوبین و میوگلوبین  پروتئین‌های پلاسمایی  - روش‌های جداسازی پروتئین‌ها
سلولی و مولکولی - انواع سیستم‌های ترمیمی در پروکاریوت و یوکاریوت و جهش فصل پانزدهم جزوه مکاتبه ایی (فصل 5 بخش تعمیر و نوترکیبی لودیش) 
- رونویسی در پروکاریوت و یوکاریوت فصل شانزدهم جزوه مکاتبه ایی ( فصل 5 لودیش بخش رونویسی و فصل نهم کنترل بیان ژن در سطح رونویسی لودیش به جز سر تیتر بسیاری از پاسخ‌های باکتریایی توسط سیستم کنترلی دو جزئی کنترل می شوند  و اپران‌های باکتریایی)
- تغییرات پس از رونویسی: فصل شانزدهم جزوه مکاتبه‌ایی (فصل 10 لودیش به جز سنتز پروتئین می‌تواند کلا سنتز شود (مسیر) 
TOR و سر فصل پروتئین‌های توالی ویژه متصل شونده بهRNA ترجمه mRNA ویژه را کنترل می‌کنند)
ایمنی شناسی
سل (انواع B سل، وظایف، تکامل و ویژگی ها، مارکرها، کمپلکس BCR، سنجش B سل، آنتی‌ژنهای قندی Ti-1 و Ti-2، تنظیم B سل و تولید آنتی‌بادی)
 (کمپلماناجزاء، مسیرها، وظایف، بیماریها، سنجش، تنظیم کننده‌ها، محرکها
باکتری شناسی رشد ، بقا ومرگ باکتری ها، محیط کشت باکتری ها، متابولیسم باکتری‌ها، ژنتیک باکتری‌ها 
خون شناسی هماتولوژي: آنمي‌های ماکروسیتیک (آنمی مگالوبلاستيك و غیر مگالوبلاستیک)، آنمی آپلاستیک (فانکونی، دیس کراتوز مادرزادی، شوآخمن دیاموند، آپلاستیک اکتسابی)، آپلازی خالص گلبول‌های قرمز (TEC، دیاموند-بلک‌فان)، آنمی میلوفتیزیک، آنمی دیس اریتروپویتیک مادرزادی (CDA)
بانك خون: فرآورده‌های گلبول قرمز،‌ پلاسما و پلاکت و تزریق فرآورده
ژنتیک امری: فصول 4 ،5 ،7 و 8
تامپسون: فصول 9 و 10
تغذیه ویتامین های محلول در چربی (A و D)- محلول در آب(تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، پانتوتنیک اسید، پیریدوکسین) ، پره و پروبیوتیک ها (فصل 38 – modern-2015 )، کاروتنوئیدها (فصل 31  modern-2015 )،آب و الکترولیت ها، تنظیم وزن (فصل 20 کراوس 2020 و تنظیم اشتها فصل 43 و 44   modern-2015 و جراحی های لاغری 58-60  modern-2015)، تغذیه در ورزشکاران
فیزیولوژی قلب و گردش خون 
قارچ شناسی توکسین هاي قارچی- داروهاي ضد قارچی-ایمنی درقارچها- تشخیص (جمع آوري نمونه،روشهاي رنگ امیزي،کشت ،روشهاي نگهداري کشتهاي قارچی
ویروس شناسی پاروویریده، پاپیلوویریده، پولیوماویریده، آدنوویریده
تک یاخته شناسی آمیب ها یا سارکودینا (آمیب های ساکن حفرات بدن و آزاد زی)
کرم شناسی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک و عمومی نماتودهای روده ای+چرخه ی زندگی و بیماریزایی و تشخیص و اپیدمیولوژی و درمان نماتودهای روده ای (اکسیور، تریکوسفال، آسکاریس، SS، قلابدارها و... )
شیمی آلی و عمومی پیوند یونی- انرژی شبکه و انواع یونها- نامگذاری ترکیبات یونی، پیوند کوالانسی- بار قراردادی- ساختارهای لوئیس-رزونانس- نامگذاری ترکیبات کوالانسی- موارد نقض قاعده هشت تایی، پیوند dπ-pπ، نظریه اربیتال ملکولی، نظریه  VSEPR ، هیبریداسیون- شکل هندسی ملکولها، ترموشیمی: انرژی، دما و گرما- گرماسنجی- معادله های گرما شیمیایی، قانون هس- آنتالپی تشکیل- انرژی پیوند
زیست شناسی عمومی دستگاه گوارش و انواع ویتامین ها، تغذیه و انواع آن، دستگاه تنفس(تبادل گازها)
زیست شناسی جانوری شاخه های کیسه تنان، کرم های پهن، کرم های لوله ای و نرم تنان.
نانوتکنولوژی کاربرد نانوفناوری در پزشکی
آناتومی شکم
بافت شناسی گوارش.غدد ضمیمه گوارش.پوست
جنین شناسی گامتوژنز. هفته سوم.هفته سوم تا هشتم
شیمی آلی
(رشته شیمی دارویی)
آلکیل هالیدها: نامگذاری، خواص، واکنش‌های جانشینی هسته دوستی SN1 و SN2  ، عوامل موثر بر سرعت واکنش های SN1 و SN2  ، حلال‌های پروتیک و آپروتیک،  واکنش‌های حذفی E1و E2، عوامل موثر بر واکنش‌های حذفی، پایداری کربوکاتیون ها
الکل‌ها : ساختار و خواص و نامگذاری، خاصیت اسیدی و بازی در الکل‌ها، سنتز الکل‌ها، واکنشگرهای آلی فلزی منیزیم و لیتیم، تهیه آلکوکسیدها، نوآرایی کربوکاتیونها، واکنش های الکل ها، اکسایش الکل ها
شیمی تجزیه
فصل روش‌های تیترسنجی تجزیه
برخی جنبه‌های عمومی تیترسنجی حجمی، تعریف چند عبارت، نقاط هم ارزی و نقاط پایانی، استانداردهای اولیه، محلول‌های استاندارد، خواص مطلوب محلول‌های استاندارد، روش‌هایی برای اثبات غلظت محلول‌های استاندارد، روش‌های بیان غلظت محلول‌های استاندارد، محاسبات حجم سنجی، محلول‌ها و غلظت آن‌ها، دانسیته و وزن مخصوص محلول‌ها، برخی روابط جبری مفید، محاسبه مولاریته محلول‌های استاندارد، طرز برخورد با داده‌های تیتراسیون، تیترسنجی گراویمتری (وزنی)، محاسبات مربوط به تیتراسیون‌های وزنی، مزایای تیتراسیون‌های وزنی، فصل: نظریه تیتراسیون‌های وزنی، محلول‌ها و شناساگرها برای تیتراسیون‌های اسید  باز، محلول‌های استاندارد، شناساگرهای اسید  باز، منحنی‌های تیتراسیون، انواع منحنی‌های تیتراسیون، تغییر غلظت طی تیتراسیون، منحنی‌های تیتراسیون اسیدها و بازهای قوی، تیتراسیون اسید قوی با باز قوی، تیتراسیون باز قوی با اسید قوی، محلول‌های بافر، محاسبه pH محلول‌های بافر، خواص محلول‌های بافر
زبان انگلیسی
درک مطلب: مرور مهارت آزمون 1- تمرین مهارت main idea (ایده اصلی متن)
لغت:‌ لغات کنکورهای سال 86 و 85
 

آزمون 1 مامایی:       28 آبان
بارداري وزايمان بارداری و زایمان در دید وسیع، آناتومي، لانه گزيني و تکامل جفت، اختلالات جفت، امبريوژنز و تکامل مورفولوژيک جنين
 بيماريهاي زنان فيزيولوژي توليد مثل، بلوغ، آمنوره، اندومتريوز، دردلگن وديسمنوره
نوزادان ومراقبت ها مروري بر مرگ ومير و موربيديته، نوزاد، حاملگي هاي پرخطر
بهداشت مادر وکودک مراقبت هاي دوران بارداري و هنگام زايمان و پس از زايمان و مادری ايمن
داخلي وجراحي ملاحظات عمومي و ارزيابي مادر، مراقبت هاي ويژه و تروما، چاقي
جنين شناسي گامتوژنز، هفته اول رشد ونمو، هفته دوم رشد
آزمون 2 مامایی:       15 آذر
بارداري وزايمان ناهنجاری های تناسلی و ادراری، مشاوره قبل از حاملگی، مراقبتهای پره ناتال، فیزیولوژی مادر 
بيماريهاي زنان اختلال اندوکرين، سقط راجعه، يائسگي، ناباروري
نوزادان و مراقبت ها جنين، نوزادان پرخطر،  انتقال نوزاد به شدت بد حال ، تظاهرات باليني بيماريها در دوره نوزادي
بهداشت مادر وکودک مراقبت از نوزادان و کودکان کمتر از 5 سال، مراحل رشد و تکامل و رفتار کودک 
داخلي و جراحي بيماري هاي قلبي و عروقي، هيپر تانسيون مزمن
جنين شناسي هفته سوم رشد، هفته سوم تا هشتم(دوره روياني)
روانپزشکي در مامايي واختلالات جنسي اصول ارتباطی پزشک و بیمار(کاپلان) ، روانپزشکی و طب تولیدمثل(کاپلان)
 
 
آزمون 1 پرستاری:     28 آبان
روان پرستاری تاریخچه روانپرستاری، محیط درمانی، بهداشت روانی، انگیزه‌ها و نیازها،  مفهوم خود،  بحران، استرس
بهداشت جامعه تاریخچه و مفهوم بهداشت،  عوامل موثر بر بهداشت،  سازمان های بهداشت بین المللی،  پیشگیری
بهداشت مادران مراقبت مادران در عصر جدید، ملاحظات خوانوادگی و فرهنگی، فیزیولوژی آناتومی دستگاه تولید مثل، لقاح و تکامل جنین
داخلی جراحی مفاهیم پایه  - پوست و سوختگی چشم و ENT اتاق عمل
پرستاری کودکان كودك سالم:
چشم انداز مراقبت پرستاري از كودكان
ارتقاء سلامت كودك شيرخوار و خانواده
مشكلات بهداشتي سلامتی كودك شيرخوار
ارتقاء سلامت كودك نوپا وخانواده
اثرات خانواده بر تأمین سلامت کودک
آزمون 2 پرستاری:       15 آذر
روان پرستاری ارتباط و ارتباط درمانی، نشانه‌شناسی و فرایند پرستاری در بیماری‌های روانی، سبب‌شناسی اختلالات روانی
بهداشت جامعه شاخص های بهداشتی، وضعیت بهداشت در کشورهای پیشرفته، شبکه بهداشتی درمانی در ایران، واکسیناسیون
بهداشت مادران تغییرات فیزیولوژیک وروانی دوران بارداری، مراقبت بهداشتی هنگام بارداری، فرایند زایمان طبیعی
داخلی جراحی بیماری عفونی، اتاق عمل، خون، فوریت‌ها- بیماریهای زنان
پرستاری کودکان کودک سالم:
ارتقاء سلامت كودك خردسال وخانواده
مشكلات بهداشتي و سلامتی اوايل خردسالي (نوپايي و قبل از مدرسه)
 
 
آزمون 1 اتاق عمل:     28 آبان
اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب - رفرنس بری کهن: مبانی تئوری و عملی (فصل 1 تا فصل 3)
- تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی (فصل 4 تا فصل 6)

بیمار،‌ هدف  نهایی فعالیت تیم جراحی (فصل 7)
-  توجهات جراحی در سالمندان (
فصل 9).
- رفرنس تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی: آشنایی با تکنولوژی جراحی  ( فصل 1)
- مفاهیم حقوقی، مدیریت خطر و مسائل اخلاقی ( فصل 2).
- رفرنس الکساندر:  مفاهیم پایه پیرامون پرستار حوزه جراحی ( فصل 1)
-  ایمنی بیمار و مدیریت خطر ( فصل 2).
بیماری های داخلی جراحی گوارش (قسمت‌های تشخیصی- سوءتغذیه- تغذیه روده‌ای، وریدی – چاقی- بی اشتهایی عصبی وجوع عصبی،‌اختلالات لب‌ها، دهان، لثه، مری، معده و روده)
کبد، کارکرد متابولیک و اندوکرین (به جز بخش دیابت) (اختلالات کبدی،‌کیسه صفرا، پانکراس، غدد درون ریز)
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف
- رفرنس بری کهن: جراحی اندوسکوپی و رباتیک (فصل 32)- جراحی عمومی (فصل 33).
- رفرنس تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی: پروسیجرهای تشخیصی (فصل 13)- جراحی عمومی (فصل 14).
- رفرنس الکساندر: جراحی معده‌ای روده‌ای (فصل 11)- جراحی مجاری صفراوی، پانکراس، کبد و طحال (فصل 12)- ترمیم هرنی (فصل 13)- جراحی بِرست ( فصل 17)
آناتومی کلیات کالبدشناسی - دستگاه گوارش
بیهوشی و احیا قلبی ریوی تکنیک‌های بیهوشی
آزمون 2 اتاق عمل:       15 آذر
اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب - رفرنس بری کهن: امکانات و فضای فیزیکی ( فصل 10)
- مراکز جراحی سرپایی ( فصل 11)
- مراقبت از محیط حوزه جراحی ( فصل 12)
-  منابع بالقوه آسیب دیدن پرستار و بیمار ( فصل 13).
- رفرنس تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی: بیمار جراحی (فصل 3)
- بیماران خاص (فصل 4)
- محیط فیزیکی و استانداردهای ایمنی (فصل 5).
- رفرنس الکساندر: مسائل مربوط به محل کار و ایمنی کارکنان (فصل 3)
بیماری های داخلی جراحی تولیدمثل و بیماری‌های پستان (بیماری‌های ادراری تناسلی در مردان، بیماری‌های تناسلی زنان، بررسی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات پستان)
کلیه و مجاری ادراری (تست‌‌های تشخیصی، اختلال الگوهای دفع ادرار، انواع دیالیز، اختلالات کلیه و مجاری ادراری)
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف
- رفرنس بری کهن: جراحی زنان و مامایی (فصل 34) – جراحی ارولوژی (فصل 35).
- رفرنس تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی: جراحی زنان و مامایی (فصل 15)- جراحی ادراری- تناسلی (فصل 20).
- رفرنس الکساندر: جراحی زنان و مامایی (فصل 14) - جراحی ادراری- تناسلی (فصل 15).
آناتومی دستگاه ادراری تناسلی
بیهوشی و احیا قلبی ریوی داروهای بیهوشی- داروشناسی جراحی
 
برنامه آزمون 9 مرحله ای
رشته برنامه دروس
بهداشت حرفه ای ارگونومی:
فيزيولوژي كار و عضله، اصول بيومكانيك، اصول حمل بار
بهداشت حرفه ای:
صدا: مفاهيم اساسی صوت، کميات اندازه گيری ، انتشار صوت
تهویه: تعاریف ، اصول تهویه عمومی
روشنایی: پنج فصل اول کتاب گلمحمدی
ایمنی: مفاهیم کلی ایمنی، روش های ارزیابی ریسک
نمونه برداری: اصول نمونه برداری از آلاینده های محيط کار ، روش های نمونه بر داری، روش های کاليبراسيون
پرتو: ساختار اتم و هسته، پرتو
تنش های حرارتی: متابوليسم و انتقال حرارت ، نقش لباس در انتقال حرارت
سم شناسی: کلیات و مفاهیم سم شناسی
شیمی:
پیدایش شیمی جدید- عنصر، ماده مرکب و مخلوط- سیستم متری، درصد و نسبتها، نظریه اتمی دالتون- ذرات ریز اتمی- مدل اتمی تامسون و رادرفورد- نماد های اتمی- ایزوتوپها- وزن  اتمی، تابش الکترومغناطیسی و طیف اتمی- مدل اتمی بور- عدد اتمی و قانون تناوبی- مکانیک موجی و مدل شرودینگر و اعداد کوانتومی- اوربیتال- ساختار الکترونی عناصر و پیداکردن دوره و گروه عناصر در جدول تناوبی، خواص اتمها : (انرژی یونش، الکترونگاتیوی، شعاع اتمی و شعاع یونی، الکترونخواهی، خصلت فلزی و نافلزی) پیوند یونی- انرژی شبکه و انواع یونها- نامگذاری ترکیبات یونی، پیوند کوالانسی- بار قراردادی- ساختارهای لوئیس-رزونانس- نامگذاری ترکیبات کوالانسی- موارد نقض قاعده هشت تایی، پیوندdπ-pπ، نظریه اربیتال ملکولی، نظریهVSEPR
، هیبریداسیون- شکل هندسی ملکولها، ترموشیمی: انرژی، دما و گرما- گرماسنجی- معادله های گرما شیمیایی، قانون هس- آنتالپی تشکیل- انرژی پیوند
فیزیک:
مکانیک و دینامیک (انواع حرکت، نیرو، تعادل، کار، انرژی، توان، دوران، نوسان)-ارتعاشات و امواج-مفاهیم اساسی و کمیات اندازه گیری صوت و انتشار صوت-مفاهیم روشنایی-ساختار اتم و هسته
مجموعه فیزیک پزشکی فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای:
فیزیک اتمی: خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس (تابش جسم سیاه- اثرفتوالکتریک- اثر کامپتون- تولید و نابودی زوج - برهم کنش تابش با ماده-برهم کنش ذرات باردار با ماده) فیزیک هسته ای: خواص اساسی هسته ها (تعاریف اولیه-ذرات هسته اي
نيروي ذرات هسته اي اندازه و شکل هسته- شعاع هسته- جرم هسته و انرژي بستگی هسته–انرژي جداسازي نوكلوئن ها از هسته – هسته به عنوان يك كره- مدل قطره مایع و فرمول نیمه تجربی جرم-اسپین هسته- گشتاورهای الکتریکی و مغناطیسی)
فیزیک پرتوها:
بخش  اول و دوم کتاب فیزیک تشعشع و رادیولوژی دکتر نجم آبادی بخش 1و 2کتاب جدید بوشانگ
رادیوبیولوژی:
جلد 1 فصل 1- 4 (ترجمه کتاب اریک هال آخرین ویراست) حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی فصل 1-4
ایمنی بهداشت مواد غذایی اصول نگهداری مواد غذایی:
اصول نگهداری مواد غذایی (دکتر فاطمی): فصل
1 تا فصل 3 -  از صفحه 27 تا 100  عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه (دکتر ایماندل): فصل اول از صفحه 14 تا 81 درسنامه اصول نگهداری مواد غذایی (امین کیانی) عوامل موثر در فساد مواد غذایی از ص 10-17نگهداری مواد غذایی تازه از ص 20 / آنزیم زدایی از ص 40
کلیات بهداشت ایمنی مواد غذایی:
اصول بهداشت مواد غذایی (دکتر رکنی): فصل اول–
از صفحه 1 تا 33 اصول بهداشت مواد غذایی (درسنامه کلیات بهداشت مواد غذایی عبادی فتح آباد) عفونت ها و مسمومیت مواد غذایی از ص 81-91 شیر و فرآورده‌های (دکتر کریم): فصل اول تا پنجم صفحه 13 تا 96 شیر و فراورده های آن(درسنامه کلیات بهداشت مواد غذایی عبادی فتح آباد)  تعریف شیر از ص 10-27 / میکروارگانیسم های موجود در شیر از ص 28- 30/ روش های متداول سالم سازی شیر از ص 31-38 سم شناسی (دکتر چراغعلی): فصل اول و دوم – صفحه 17 تا 78 سم شناسی (درسنامه کلیات بهداشت مواد غذایی عبادی فتح آباد) سموم بیولوژیکی در غذا های دریایی از ص 133-138
اقتصاد بهداشت اقتصاد خرد:
عرضه و تقاضا و تعادل بازار – کشش
اقتصاد کلان:
تولید و درآمدملی
تولید ملی و شاخص های قیمت – مدلهای درآمد مخارج کینز
ریاضی
و آمار:
ریاضی: مفهیم کلی
روابط مثلثاتی جزء صحیح لگاریتم
توابع آمار:
انواع متغیرها
متغیرهای مرکزی معیارهای پراکندگی واریانس و انحراف معیار چی بی شف – معیارهای پراکندگی نسبی
اصول و  مبانی اقتصاد سلامت:
اقتصاد مراقبت سلامت عبادی آذر: مقدمه ای بر اقتصاد مراقبت سلامتی
آشنایی با رفتار مصرف کنندگان عرضه و ارائه مراقبت سلامتی آشنایی با رفتار سیستم های سلامت و مداخلات دولت آشنایی با روش های هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در سیستم آشنایی با مباحث توابع هزینه در سیستم های سلامتی اقتصاد سلامت مهرآرا: مقدمه ای بر اقتصاد سلامت ویژگی ها و مشخصه های اصلی اقتصاد سلامت - رابطه بین مراقبت های طبی و سلامتی تقاضا برای مراقبت های سلامتی مبانی اقتصاد بهداشت آصف زاده: مقدمه جایگاه خدمات بهداشتی بهداشت و رشد و توسعه اقتصادی جریان منابع نکویی مقدم: شرایط معامله تقاضا مقدمه ای بر اقتصاد کلان سلامت نقش دولت کالاهای عمومی و سلامت عمومی - تاریخچه اقتصاد رشد جمعیت و مراقبت های درمانی
مقایسه بین المللی وضعیت سلامتی و هزینه های سلامتی
انفورماتیک پزشکی اصول برنامه نویسی و ساختمان داده‌ها:
برنامه نویسی C: ساختار برنامه/متغیرها/عمالگرها و عبارات
ساختمان داده ها: زیر برنامه های بازگشتی/ پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرا
انفورماتیک سلامت:
کل کتاب فناوری اطلاعات سلامت (دکتر صدوقی) چهار فصل اول انفورماتیک زیست پزشکی (شورتلیف)
ریاضی:
تابع{دامنه، برد، زوج و فرد، ترکیب توابع(fog,gofیک به یک،اکیداً صعودی و نزولی، معکوس،متناوب}
آمار زیستی ریاضی: تابع حد و پیوستگی – ماتریس / الگوریتم
روش‌های آماری:
نمونه‌گیری: نمونه‌گیری تصادفی ساده + نمونه‌گیری با احتمال متغیر
رگرسیون: رگرسیون خطی ساده
طرح آزمایش: آزمایش‌های مقایسه‌ای ساده + آزمایش‌های تک عاملی و چند عاملی
ناپارامتری: آماده‌های ترتیبی + انتخاب آزمون آماری مناسب (تک نمونه‌ای)
بیهوشی اصول و روش‌های بیهوشی: 
فصل 13 (درمان و ارزیابی‌های پیش از جراحی)
فصل 14 (انتخاب تکنیک بیهوشی)
فصل 15 (سیستم‌های تحویل بیهوشی)
مباحث مربوط به اصول و روش‌های بیهوشی از:
فصل 25 میلر (بیماری‌های قلب و عروق)
فصل 28 میلر (کلیه)
فصل 31 میلر (بیماری‌های چشم، گوش و حلق بینی)

داروشناسی اختصاصی:
فصل 4 میلر (اصول پایه فارماکولوژی) +فصل 5 نرس انستزیا (فادماکودینامیک) + فصل 6 نرس انستزیا (فارماکوکینتیک)
فصل 7 میلر (هوشبرهای استنشاقی) + فصل 7 و فصل 8 نرس انستزیا(هوشبرهای استنشاقی)
فصل 8میلر (هوشبرهای داخل وریدی) + فصل ۹ نرس انستزیا( هوشبرهای داخل وریدی)

بیماری‌شناسی:
فصل 5 کواگزیست (بیماری‌های ایسکمیک قلبی) + فصل 25 میلر قسمت بیماری‌های شریان کرونری
فصل 12 کواگزیست (بیماری‌های عروقی)
فصل 6  کواگزیست (بیماری‌های دریچه‌ای قلب) + فصل 25 میلر قسمت بیماری‌های دریچه‌ای
فصل 1 کواگزیست (اختلالات تنفسی مرتبط با خواب) + فصل 50 میلر (پزشکی خواب و بیهوشی) + فصل 27 میلر (قسمت OSA و OHS)
فصل 22 کواگزیست (کلیه) + فصل 28 میلر (قسمت کلیه)
فصل 27 کواگزیست (بیماری‌های مرتبط با اختلال عملکرد ایمنی)
فصل 28 کواگزیست (سرطان)
فصل 31 میلر (بیماری‌های چشم، گوش، حلق بینی)

مراقبت‌های ویژه:
فصل 1 (کاتترهای عروقی)
فصل 3 (باقی ماندن کاتتر عروقی در محل)
فصل 16 (سندروم حاد کرونری)
فصل 25 (تهویه فشار مثبت)
فصل 26 (مدهای ساده تهویه)
فصل 27 (مدهای جایگزین تهویه)
فصل 28 (بیمار وابسته به ونتیلاتور)
فصل 29 (پنومونی وابسته به ونتیلاتور)
فصل 30 (جداسازی از ونتیلاتور)
فصل 34 (آسیب حاد کلیه)
فصل 40 (عفونت‌های شکمی در ICU)
فصل 41 (عفونت‌های دستگاه ادراری در ICU)
فصل 54 (مصرف بیش از حد داروهای داروخانه‌ای)
فصل 55 (عوامل سمی غیردارویی)
 
مبانی آموزش پزشکی:
کتاب سیف: فصل 1 (اصطلاحات) و فصل 2 (مقیاس‌های اندازه‌گیری)
کتاب دکتر علاقه‌بند: فصل 1 (کلیات)، فصل 2 (تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی) و فصل 3 (سازماندهی)

 
مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
خرید بولتن های آزمون
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون