برای ارائه درخواست دایر کردن نمایندگی فرم درخواست نمایندگی را از لینک زیر دانلود کنید و به ایمیل درج شده ارسال کنید.


فرم درخواست نمایندگی گروه آموزشی دکتر خلیلی را از اینجا دانلود کنیدبعد از پر کردن فرم لطفا فرم را به ایمیل namayandegi@dkg.ir  ارسال کنید