نام درس نام مدرس روز و ساعت برگزاری برگزاری در اسکای روم لینک اسکای روم جزوه جزوه 2 باز پخش کلاس
ژنتيك ( لیسانس به پزشکی) خانم دکتر بهروزاقدم شنبه 18:30 الی 20:30 7 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/genetic-l2p      
MHLE (لیسانس به پزشکی) استاد حیدرنیا شنبه 12 الی 18 7 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/mhle-l2p      
ایمنی شناسی ارشد استاد نصر شنبه 16 الی 21 7 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-n-paeez https://b2n.ir/k91196    
بهداشت جامعه ارشد دکتر بگجانی شنبه  18:30 الی 21:30 7 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/community-health https://b2n.ir/s26525    
*شیمی آلی و عمومی ارشد دکتر اکبری شنبه 16 الی 20 7 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/chemistry-paeez https://b2n.ir/x66683    
ایمنی شناسی  (ویژه ضرایب پایین) دکتر صفدریان شنبه 16 الی 20 7 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-s-paeez https://b2n.ir/g52245    
شیمی آلی و عمومی (لیسانس به پزشکی) دکتر اکبری یکشنبه 16 الی 20 8 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/chemistry-l2p      
ژنتیک پایه وپزشکی ارشد خانم دکتر بهروز اقدم یکشنبه 14 الی 18  8 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/genetic-aghdam-paeez      
ایمنی شناسی ارشد استاد نصر یکشنبه 16 الی 21 8 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-n-paeez https://b2n.ir/k91196    
ایمنی شناسی ارشد و دکتری دکتر صفدریان یکشنبه 16 الی 20 8 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-s-paeez https://b2n.ir/g52245    
ایمنی شناسی  دکتری دکتر خلیلی یکشنبه 16 الی 20 8 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/phd-immune      
تغذیه و رژیم درمانی  دکتری استاد جلالی یکشنبه 17 الی 20 8 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/nutrition-paeez https://b2n.ir/p75245    
ایمنی شناسی (لیسانس به پزشکی) دکتر خلیلی دوشنبه 16 الی 20 9 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-l2p      
*سلولی و مولکولی  ارشد  استاد علی رضا اکبری دوشنبه 16 الی 20
و
 سه شنبه 12:30 الی 16 (هر هفته)
9 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/cell-akbari-paeez https://b2n.ir/y40404    
روان پرستاری ارشد استاد فریدونی دوشنبه 16:30 الی 18 9 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/psychiatric-nursing      
پرستاری کودکان ارشد دکتر بگجانی دوشنبه  18:30 الی 21:30 9 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/children-nursing https://b2n.ir/k06050    
*سلولی و مولکولی  ارشد و دکتری خانم دکتر بهروز اقدم سه شنبه 8 الی 12 10 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/cell-a-paeez      
سلولی و مولکولی  ارشد  دکتر محمدنژاد سه شنبه 12:30 الی 16 10 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/cell-mnejhad-paeez https://b2n.ir/t91403    
قارچ شناسی ارشد و دکتری خانم دکتر فلاح سه شنبه 16 الی 20  10 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/mycology-paeez https://b2n.ir/k75048    
فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) دکتر عبدی سه شنبه 16 الی 20 10 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/physiology-l2p      
بیوشیمی عمومی دکتر رضویان سه شنبه  16 الی 21 10 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochemistry-r-paeez https://b2n.ir/x05007    
ویروس شناسی ارشد و دکتری خانم دکتر یزدانی چهارشنبه 13 الی 16 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/virology      
شیمی تجزیه ارشد استاد جمشیدی چهارشنبه 16 الی 19 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/analytical-chemistry      
میکروب شناسی (لیسانس به پزشکی) دکتر بلوری چهارشنبه 16 الی 19 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/bacteriology-l2p      
ایمنی شناسی ارشد دکتر خلیلی چهارشنبه 16 الی 20 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-kh-paeez      
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 16 الی 20 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochemistry-m-paeez https://b2n.ir/u99124    
فیزیولوژی ارشد و دکتری (ویژه رشته فیزیولوژی) دکتر عبدی چهارشنبه 16 الی 20 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/physiology-paeez https://b2n.ir/r84640    
پرستاری مادران و نوزادان ارشد دکتر بگجانی چهارشنبه 18:30 الی 21:30 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/maternal-and-newborn-nursing https://b2n.ir/w63197    
فارماسیوتیکس دکتری خانم دکتر لاویان
 استاد گنجی
چهارشنبه 16 الی 20 11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmaceutics      
آمار و روش تحقیق دکتری استاد فریدونی چهارشنبه 17:30  الی 19  11 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/statistics-and-research-methods      
بیوشیمی عمومی دکتری دکتر محمدنژاد پنجشنبه 8 الی 12 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/phd-biochemistry      
شیمی داروئی دکتری (بهداشت و علوم) دکتر اسدی پنجشنبه 8:30 الی 12:30 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/medicinal-chemistry      
انگل شناسی ارشد و دکتری دکتر بهروان پنجشنبه 12 الی 16 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/parasitology https://b2n.ir/t57850    
فیزیولوژی ارشد و دکتری
( ویژه رشته تغذیه و رژیم درمانی)
دکتر عبدی پنجشنبه 12:30 الی 16 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/physiology-paeez https://b2n.ir/r84640    
*زبان انگلیسی  ارشد و دکتری استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16
و  * شنبه 12:30  الی 16 
* تاریخ های برگزاری روزهای شنبه متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-h-paeez https://b2n.ir/f05477 https://b2n.ir/s08153  
بیوشیمی  (ویژه رشته بیوشیمی) دکتر محمدنژاد پنجشنبه  12:30 الی 16 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochemistry-m-paeez https://b2n.ir/u99124    
سم شناسی دکتری دکتر مولایی پنجشنبه 16 الی 18 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/toxicology      
ژنتیک پایه وپزشکی ارشد دکتر آرین اکبری پنجشنبه 16 الی 20
و جمعه 8:30  الی 12  (هر هفته)
12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/genetic-akbari-paeez https://b2n.ir/q67817    
زبان انگلیسی  ارشد استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 19:30 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-kh-paeez      
بیوشیمی ( لیسانس به پزشکی) دکتر محمدنژاد پنجشنبه 16 الی 20 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochemistry-l2p      
باکتری شناسی ارشد و دکتری دکتر بلوری پنجشنبه 17 الی 20 12 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/bacteriology-paeez      
تکنیک های  مهندسی ژنتیک دکتری  خانم دکتر بهروزاقدم جمعه 8  الی 12  (هر هفته ) 13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/phd-genetic      
داروساری بالینی (درمان شناسی) دکتری خانم دکتر حسینی جمعه 8 الی 12 13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/therapeutics      
بیوشیمی عمومی ارشد دکتر محمدنژاد جمعه 8 الی 12 13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochemistry-m-paeez https://b2n.ir/u99124    
زبان انگلیسی  ارشد استاد خدادادی جمعه 12:30 الی 16 13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-kh-paeez      
*زبان انگلیسی  ارشد و دکتری استاد حیدرنیا جمعه 8:30 الی 12 
و 
شنبه 12:30  الی 16
13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-h-paeez https://b2n.ir/f05477 https://b2n.ir/s08153  
سلولی و مولکولی  ارشد و دکتری خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 12:30 الی 16
و   * دوشنبه 12:30 الی 16 (یک هفته در میان )
* تاریخ های برگزاری روزهای دوشنبه  متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/medical-physics      
فارماکولوژی دکتری دکتر صادقی جمعه 16 الی 18:30 13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmacology      
تغذیه و رژیم درمانی ارشد استاد جلالی جمعه  16 الی 20 13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/nutrition-paeez      
خون شناسی و بانک خون ارشد و دکتری خانم دکتر نامجو جمعه  16 الی 21 13 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/hematology-paeez      
بهداشت جامعه ارشد دکتر بگجانی شنبه  18:30 الی 21:30 14 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/community-health https://b2n.ir/s26525    
روان پرستاری ارشد استاد فریدونی دوشنبه 16:30 الی 18 16 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/psychiatric-nursing      
پرستاری کودکان ارشد دکتر بگجانی دوشنبه  18:30 الی 21:30 16 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/children-nursing https://b2n.ir/k06050    
شیمی تجزیه ارشد استاد جمشیدی چهارشنبه 16 الی 19 18 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/analytical-chemistry      
پرستاری مادران و نوزادان ارشد دکتر بگجانی چهارشنبه 18:30 الی 21:30 18 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/maternal-and-newborn-nursing https://b2n.ir/w63197    
فارماسیوتیکس دکتری خانم دکتر لاویان
 استاد گنجی
چهارشنبه 16 الی 20 18 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmaceutics      
پرستاری داخلی و جراحی ارشد استاد فریدونی چهارشنبه 15 الی 18 18 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/internal-and-surgical-nursing      
شیمی داروئی دکتری (بهداشت و علوم) دکتر اسدی پنجشنبه 8:30 الی 12:30 19 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/medicinal-chemistry      
سم شناسی دکتری دکتر مولایی پنجشنبه 16 الی 18 19 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/toxicology      
داروساری بالینی (درمان شناسی) دکتری خانم دکتر حسینی جمعه 8 الی 12 20 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/therapeutics      
فیزیک پزشکی استاد ذوالجلالی جمعه 8:30 الی 12  20 آبان        
فارماکولوژی دکتری دکتر صادقی جمعه 16 الی 18:30 20 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmacology      
پرستاری داخلی و جراحی ارشد استاد فریدونی چهارشنبه 15 الی 18 25 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/internal-and-surgical-nursing      
فارماکوگنوزی دکتری خانم دکتر حسن پور جمعه 13 الی 15:30 27 آبان https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmacognosy      
فارماکوگنوزی دکتری خانم دکتر حسن پور جمعه 13 الی 15:30 4 آذر https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmacognosy      
سم شناسی ارشد استاد گنجی یکشنبه 16 الی 20 6 آذر https://www.skyroom.online/ch/dkg/toxicology-ganji      
دارو شناسی ارشد استاد گنجی سه شنبه 16 الی 20 8 آذر https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmacology-ganji      
سم شناسی ارشد استاد گنجی یکشنبه 16 الی 20 13 آذر https://www.skyroom.online/ch/dkg/toxicology-ganji      
دارو شناسی ارشد استاد گنجی سه شنبه 16 الی 20 15 آذر https://www.skyroom.online/ch/dkg/pharmacology-ganji