۱۲ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 1723

آغاز آزمون های 8 مرحله ای لیسانس به پزشکی از 22 دی ماه

مژده به داوطلبان لیسانس به پزشکی
آغاز آزمون های 8 مرحله ای لیسانس به پزشکی از 22 دی ماه
 
نام آزمون درصد پوشش تاریخ برگزاری
آزمون 1 طبق سر فصل 25% اول 22  دی 96
آزمون 2 طبق سرفصل 25% دوم 6 بهمن 96
آزمون 3 مرور 50% اول 20 بهمن 96
آزمون 4 طبق سر فصل 25% سوم 4 اسفند 96
آزمون 5 طبق سر فصل 25% چهارم 18 اسفند 96
آزمون 6 آزمون جامع 1 17 فروردین 97
آزمون 7 آزمون جامع 2 31 فروردین 97
آزمون 8 آزمون جامع 3 14 اردیبهشت 97