IQB بیوانفورماتیک پزشکی
تعداد بازدید : 1992 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...


میانبر الگوریتم باکتری (عمومی و سیستماتیک)
تعداد بازدید : 1553 |

گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد


اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 6014 |

اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی


اولین همایش پرستاری و مامایی
تعداد بازدید : 1486 |

اولین همایش پرستاری و مامایی


انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...
تعداد بازدید : 1056 |

زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی


بازهم افتخاری دیگر
تعداد بازدید : 2243 |

بازهم افتخاری دیگر


محوریتهای همایش 12 شهریور شعبه کرج
تعداد بازدید : 822 |

محوریتهای همایش 12 شهریور شعبه کرج


طرح حامی (برای اولین بار در گروه آموزشی دکتر خلیلی)
تعداد بازدید : 3151 |

طرح حامی

طرح حامی » ادامه خبر


همایش رایگان ویژه در شعبه کرج
تعداد بازدید : 1519 |

همایش رایگان ویژه در شعبه کرج (پنجشنبه 12 شهریور 94)