۲۹ آذر ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 1823

برنامه کلاسهای آنلاین ترم زمستان ویژه آمادگی کنکور 1401

برنامه کلاسهای آنلاین ترم زمستان ویژه آمادگی کنکور 1401

آغاز دوره: 1 دی‌ماه

   
نام کلاس نام استاد روز و ساعت کتاب / جزوه توضیحات
سلولی و مولکولی
(بصورت مشترک با ترم ارشد پاییز)
خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه
12:30 الی 16

یا

جمعه
12:30 الی 16
کتاب کار
سلولی و مولکولی
شروع  2 و 3 دی ماه
کلاس سلولی و مولکولی ترم زمستان بصورت مشترک با کلاس سلولی و مولکولی کد پنجشنبه و جمعه ترم ارشد پاییز برگزار خواهد شد.
1_ تعداد جلساتی که از کلاس ترم پاییز  تا  پنجشنبه و جمعه 2 و 3 دی ماه  تدریس شده  است، برای داوطلبان ثبت نامی ترم زمستان به صورت فشرده و مرور سریع در 6 جلسه آنلاین برگزار خواهد شد. شش جلسه ی فشرده ی مرور جلسات گذشته به شرح زیر برگزار خواهد شد:
* یکشنبه 19 و 26 دی ماه و 3 و 10 بهمن ماه ساعت 8:30 الی 12:30   
* شنبه 16 بهمن ساعت 13:30 الی 17
* دوشنبه 9 اسفند ساعت 8:30 الی 12:30
2_ در زمان ثبت نام درس سلولی و مولکولی ترم زمستان به برنامه ی کلاسی  داوطلبانی که متقاضی ثبت نام کد بیوشیمی ترم زمستان هستند توجه گردد که تداخل کلاسی صورت نگیرد.
3_ داوطلبان ترم زمستان کلاس سلولی و مولکولی بصورت رایگان میتوانند از نکته و تست سلولی و مولکولی (سه جلسه ویژه داوطلبان ثبت نامی ترم تحصیلی) استفاده نمایند.
4_ داوطلبان ثبت نامی ترم زمستان با توجه به اینکه بصورت مشترک  با کلاس سلولی و مولکولی ترم ارشد پاییز شرکت مینمایند در  فوق العاده هایی که برای کد های سلولی و مولکولی ارشد پاییز اعلام میگردد نیز باید حضور داشته باشند.
5_ کلاس سلولی و مولکولی زمستان از تاریخ 2 و  3دی ماه در بستر  کلاس آنلاین (وب پلاس) برگزار خواهد شد. 
بیوشیمی دکتر محمدنژاد پنجشنبه
12:30 الی 16
کتاب کار
بیوشیمی
شروع 16 دی ماه
1_به دلیل فشردگی زمان ،کلاس بیوشیمی ترم زمستان  با تخته های از پیش آماده شده برگزار میگردد.
2_ در زمان ثبت نام درس بیوشیمی ترم زمستان به برنامه ی کلاسی  داوطلبانی که متقاضی ثبت نام کد سلولی و مولکولی ترم زمستان هستند توجه گردد که تداخل کلاسی صورت نگیرد.
3_داوطلبان بیوشیمی ترم زمستان کلاس نکته و تست رایگان ندارند.
4_در صورت اعلام نیاز از سوی مدرس، حدود 3 جلسه کلاس بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
5_جلسه اول کلاس در اسکای روم برگزار میگردد و از جلسه دوم در بستر  کلاس آنلاین (وب پلاس) برگزار خواهد شد.
ایمنی شناسی
 
استاد صفدریان یکشنبه
15 الی 20:30
_ کتاب نکته و پرسش ایمنی شناسی
_کتاب کار ایمنی شناسی
_کتاب ایمونو توربو
شروع 5 دی ماه
1_داوطلبان ایمنی شناسی استاد صفدریان ترم زمستان کلاس نکته و تست رایگان ندارند.
2_در صورت اعلام نیاز از سوی مدرس، حدود 3 جلسه کلاس بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
3_جلسه اول کلاس در اسکای روم برگزار میگردد و از جلسه دوم در بستر  کلاس آنلاین (وب پلاس) برگزار خواهد شد.
ایمنی شناسی استاد نصر دوشنبه
15 الی 21
کتاب کار ایمنی شناسی شروع 6  دی ماه
1_داوطلبان ایمنی شناسی استاد نصر ترم زمستان کلاس نکته و تست رایگان ندارند.
2_در صورت اعلام نیاز از سوی مدرس، حدود 3 جلسه کلاس بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
4_جلسه اول کلاس در اسکای روم برگزار میگردد و  از جلسه دوم در بستر  کلاس آنلاین (وب پلاس) برگزار خواهد شد.
باکتری شناسی
 
دکتر بلوری جمعه
16 الی 19
کتاب الگوریتم باکتری شناسی شروع 10 دی ماه
1_داوطلبان باکتری شناسی دکتر بلوری ترم زمستان کلاس نکته و تست رایگان ندارند.
2_در صورت اعلام نیاز از سوی مدرس، حدود 3 جلسه کلاس بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
4_جلسه اول کلاس در اسکای روم برگزار میگردد و از جلسه دوم در بستر  کلاس آنلاین (وب پلاس) برگزار خواهد شد.
زبان انگلیسی استاد خدادادی سه شنبه
16 الی 19
جزوه کلاسی شروع  7 دی ماه
1_ کلاس منطبق به آزمون میباشد.
2_داوطلبان زبان انگلیسی ترم زمستان استاد خدادادی کلاس نکته و تست رایگان ندارند.
3_در صورت اعلام نیاز از سوی مدرس، حدود 3 جلسه کلاس بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
4_جلسه اول کلاس در اسکای روم برگزار میگردد و  از جلسه دوم در بستر  کلاس آنلاین (وب پلاس) برگزار خواهد شد.
زبان انگلیسی
(ویژه رشته پرستاری)
استاد خدادادی سه شنبه
19 الی 21
_ شروع از 7 دی ماه
(ویژه رشته پرستاری)
4_جلسه اول کلاس در اسکای روم برگزار میگردد و از جلسه دوم در بستر  کلاس آنلاین (وب پلاس) برگزار خواهد شد.