۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 193

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 17 بهمن ماه
 

برنامه کلاسی سه شنبه 17 بهمن ماه
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 403 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13 - 10
کنسل - استاد برزگر خصوصی بیوشیمی (علوم پایه) 15 - 12
برگزار 403 دکتر رئیسی انگل شناسی دکتری 14-20
برگزار 401 دکتر علیمحمدی مبانی اپیدمیولوژی 13-17
برگزار 501 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و زمستان 18 - 14
کنسل - استاد عبدی خصوصی فیزیولوژی(علوم پایه) 19 - 16
برگزار 302 دکتر محمد نژاد بیوشیمی دکتری و زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16