کنسلی کلاس  شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
تعداد بازدید : 500 |

کنسلی کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبرینتایج آزمونهای 1 و 2 و 3 کلاسی شیمی آلی دکتر اکبری
تعداد بازدید : 461 |

نتایج آزمونهای 1 و 2 و 3 کلاسی شیمی آلی دکتر اکبری


نتایج آزمونهای 3 و 4 کلاسی ژنتیک دکتر اکبری
تعداد بازدید : 460 |

نتایج آزمونهای 3 و 4 کلاسی ژنتیک دکتر اکبری


کلاس فوق العاده شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
تعداد بازدید : 426 |

کلاس فوق العاده شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری


کلاس فوق العاده سلولی (پاییز) دکتر اقدم
تعداد بازدید : 691 |

کلاس فوق العاده سلولی (پاییز) دکتر اقدم


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 17 آبان 94
تعداد بازدید : 462 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 17 آبان 94


برنامه کلاسهای روز 2 شنبه 18 آبان 94
تعداد بازدید : 558 |

برنامه کلاسهای روز 2 شنبه 18 آبان 94


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 19 آبان 94
تعداد بازدید : 511 |

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 19 آبان 94


برنامه کلاسهای روز شنبه 16 آبان 94
تعداد بازدید : 388 |

برنامه کلاسهای روز شنبه 16 آبان 94