دکتر هادی سردارآبادی
استاد نانوتکنولوژی
 
نام هادی سردارآبادی
استاد درس نانوتکنولوژی پزشکی
سوابق آموزشی کارشناسی: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) - دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رزومه
دستاوردها
  • رتبه اول پذیرش شده رشته نانوفناوری پزشکی در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
  • رتبه ششم گرایش بیوتکنولوژی میکروبی در مقطع کارشناسی ارشد
  • ثبت اختراع روش شناسایی و جداسازی نانوباکتری ها در ایران (نخستین شناسایی نانوباکتری ها در ایران)
  • مدیر مسئول نشریه علمی – تخصصی دانشگاه شیراز
کتب تالیفی و ترجمه ای
  • کتاب جامع فناوری نانو  "اصول و کاربردها در دانش پزشکی"
  • کتاب جامع مقدمه ای بر نانوفناوری پزشکی
  • IQB ده سالانه نانوفناوری پزشکی
  • IQB نانوفناوی پزشکی
  • IQB شیمی تجزیه دستگاهی