دکتر هادی سردارآبادی
استاد نانوتکنولوژی
 
نام استاد درس سوابق آموزشی رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
هادی یردارآبادی نانوتکنولوژی مهندسی کشاورزی

(علوم دامی)
دانشگاه شیراز

سال اخذ مدرک: 88 معدل 15
بیوتکنولوژی میکروبی

انشگاه فردوسی مشهد

سال اخذ مدرک 91 معدل 17/50
نانوفناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال پذیرش در مقطع تخصص 91
سوابق تدریس
  • تدریس دروس زیست شناسی، ژنتیک، بیوشیمی و شیمی عمومی
دستاوردها
  • رتبه اول پذیرش شده رشته نانوفناوری پزشکی در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
  • رتبه ششم گرایش بیوتکنولوژی میکروبی در مقطع کارشناسی ارشد
  • ثبت اختراع روش شناسایی و جداسازی نانوباکتری ها در ایران (نخستین شناسایی نانوباکتری ها در ایران)
  • مدیر مسئول نشریه علمی – تخصصی دانشگاه شیراز
 
IQB نانوفناوی پزشکی