دکتر هادی سردارآبادی
استاد نانوتکنولوژی
 
نام هادی سردارآبادی
استاد درس نانوتکنولوژی پزشکی
سوابق آموزشی کارشناسی: مهندسی کشاورزی (علوم دامی) - دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رزومه
دستاوردها
 • رتبه اول پذیرش شده رشته نانوفناوری پزشکی در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • رتبه ششم گرایش بیوتکنولوژی میکروبی در مقطع کارشناسی ارشد
 • ثبت اختراع روش شناسایی و جداسازی نانوباکتری ها در ایران (نخستین شناسایی نانوباکتری ها در ایران)
 • مدیر مسئول نشریه علمی – تخصصی دانشگاه شیراز
 • دارنده مدال نقره نهمین مسابقه ملی نانو ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری
 • مدرس تراز "الف" فناوری نانو، ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری
کتب تالیفی و ترجمه ای
 • کتاب جامع فناوری نانو  "اصول و کاربردها در دانش پزشکی"
 • کتاب جامع مقدمه ای بر نانوفناوری پزشکی
 • IQB ده سالانه نانوفناوری پزشکی
 • IQB نانوفناوی پزشکی
 • IQB شیمی تجزیه دستگاهی