استاد امیر رضا صفدریان
مدرس ایمنی شناسی
 
نام استاد درس مقطع رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای
امیر رضا صفدریان ایمنی شناسی ایمنی شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 1

ایمنی شناسی
وزارت بهداشت
رتبه 4
 • مدرس کلاسهای نکته و تست ایمنی
 • مدرس پاتولوژی علوم پایه پزشکی
 • مدرس ایمونولوژی علوم پایه پزشکی
 • مدرس ایمونولوژی شریب 1 و 2
 • استاد و مشاور دانشجویان ممتاز و رتبه های برتر
 • استاد دروس عملی و آزمایشگاهی
 • استاد روش های عملی آزمایشگاهی تشخیص پزشکی
 • استاد و مدرس الایزا
 • مشاور پایان نامه دانشجویان
 • ترجمه رویت
 • ترجمه ایمونولوژی جاوتز 2013
 • مولف کتاب نکته و تست ایمنی
 • مولف و ویراستار آزمون های آموزشگاه دکتر خلیلی
 • مولف بسته های آموزشی دکتر خلیلی