دکتر امیر رضا صفدریان
استاد درس ایمنی
 
نام استاد درس سوابق آموزشی رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای
کارشناسی دکتری تخصصی
امیر رضا صفدریان ایمنی شناسی علوم آزمایشگاهی


دانشگاه شهید پزشکی

رتبه 1
دانشجوی دکتری ایمونولوژی
(گرایش تومور ایمونولوژی,درمان گلیوبلاستوما)
مدرس تکنیک های عملی آزمایشگاهی تشخیص پزشکی (ایمونولوژی سرولوژی بیوشیمی هماتولوژی میکروبیولوژی)

مدرس کشت سلول ELISA ,ELFA, ECL

مدرس ایمونولوژی سرطان گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی البر
 • مولف کتاب پرفروش نکته و پرسش ایمنی
 • مولف کتاب نکات داغ ایمونولوژی
 • مولف درسنامه های ایمونولوژی
 • مولف کتاب ایمنی مصور
 • مولف کتاب کار ایمونولوژی
 • مولف کتاب مهم ترین نکات ایمونولوژی
 • ویراستار کتاب الگوریتم ایمنی
 • ویراستار کتاب ایمونولوژی بالینی
 • مترجم بخش ایمونولوژی جاوتز 2013
 • مترجم و ویراستار رویت 2013
 • طراح و ویراستار آزمونهای آموزشی ایمونولوژی
 • مشاور تخصصی کارشناسی ارشد و دکتری
 • مشاور پایان نامه ارشد و دکتری