دکتر جعفر اکبری
استاد شیمی آلی و عمومی
 
نام استاد درس سوابق آموزشی کتب تالیفی و ترجمه ای
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
جعفراکبری میستانی شیمی آلی و عمومی شیمی محض
دانشگاه شهید بهشتی
رتبه 1700
شیمی آلی
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 25
شیمی آلی
دانشگاه تربیت مدرس
رتبه 2
 • IQB شیمی عمومی و آلی - انتشارات دکتر خلیلی
 • ما طراحان شیمی عمومی و آلی- انتشارات دکتر خلیلی
 • IQB شیمی آلی (زیرمجموعه وزارت علوم)- انتشارات دکتر خلیلی
  • IQB شیمی آلی (زیرمجموعه وزارت بهداشت)- انتشارات دکتر خلیلی
رزومه
برخی رتبه های برتر رشته بیوشیمی بالینی، که شیمی را با دکتر اکبری گذرانده اند:
رتبه 2 سال 91 رتبه 2 سال 92
رتبه 6 سال 92 رتبه 8 سال 92
رتبه 1 سال 93 رتبه 2 سال 93
رتبه 1 سال 94 رتبه 6 سال 94
 • هیئت علمی دانشگاه آزاد (از فروردین 91 تا کنون)- مدیر گروه شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا (1391-1393)
 • رئیس دفتر ارتباط با صنعت (سال 91)
 • مدیر کل پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد بوئین زهرا (1392-1393)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر در سال 1392
5 اختراع ثبت شده در سازمان اختراعات و مالکیتهای صنعتی
 • سنتز نخستین بار نانو ساختارهای لیتیم فلوئورید و سدیم فلوئورید
 • فرایند تهیه کینولینهای استخلاف شده و آلفا آمینوفسفاتها با استفاده از مایعات یونی پروتونی
 • فرایند تهیه گوانیدینهای استخلاف شده با استفاده از مایعات یونی پروتونی
 • سنتز نانو ساختارهای اکسید مس به روش هیدروترمال
 • سنتز نانو ساختارهای منیزیم فریت
6 طرح پژوهشی
 • سنتز و شناسایی نانوفلوئوریدهای گروه اول جدول تناوبی
 • سنتز شناسایی و بررسی خواص کاتالیزوری نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی مس در تشکیل حلقه های شش تایی هتروسیکل
 • واکنش های چند جزئی تحت شرایط اولترا سونیک
 • سنتز رنگهای دی آزو
 • ارگانوکاتالیست ها کاتالیست های موثر و قابل بازیابی برای واکنشهای آلی
 • نانوذرات اکسید روی، کاتالیزور هتروژن و قابل بازیابی برای واکنشهای محافظت
کنفرانسها
 • ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی نانو ساختارها- فرانسه 90
 • ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی نانو ساختارها- کیش، ایران 90
 • ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی شیمی آلی سالهای 85، 89 و 90
 • بالغ بر 25 مقاله ISI
دوره های پژوهشی
 • فرصت مطالعاتی در دانشگاه گیسن آلمان زیر نظر پروفسور شراینر: "تهیه و کاربرد کاتالیزوری کاربن های N- هتروسیکلی بر پایه آدامانتان و دی آمانتان"
 • گذراندن دوره در شرکت نفت پارس