<![CDATA[گروه آموزشی تالیفی علوم پزشکی دکتر خلیلی]]> Tue, 09 Aug 2022 18:06:57 +0430 Tue, 09 Aug 2022 18:06:57 +0430 Zend_Feed ar-sa http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[ معاون آموزشی وزیر بهداشت: ما مجبوریم امتحانات جامع و پذیرش دستیاری و کنکور سراسری را برگزار کنیم/ کرونا با ما خواهد بود و باید یاد بگیریم که با آن زندگی کنیم ]]> https://www.dkg.ir/news/show/title/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 09 Aug 2022 18:06:57 +0430