۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 869

کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وژه آمادگی کنکور 1401
کلاس های نکته و تست کارشناسی ارشد وزارت بهداشت وژه آمادگی کنکور 1401​
 
نام کلاس نام استاد زمان جزوه توضیحات
بیوشیمی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ترم تابستان و پاییز
سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر محمدنژاد جمعه 8 الی 12 PDF

 
5 جلسه  /   تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 و 16  اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی بیوشیمی ارشد تابستان و پاییز سال تحصیلی1401_1400 دکتر محمدنژاد رایگان میباشد.
بیوشیمی ارشد   vip دکتر محمدنژاد سه شنبه 15 الی 20 PDF
+
کتاب کار بیوشیمی
4 جلسه   /   تاریخ های 16 و 23 فروردین و 30  و 6 اردیبهشت
** مرور نکات و خلاصه مطالب و همراه نکته و تست
** چنانچه از داوطلبان کلاس  بیوشیمی ارشد دکتر محمدنژاد (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست بیوشیمی vip دکتر محمدنژاد باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
تهیه کتاب کار بیوشیمی برای داوطلبان ثبت نام شده نکته و تست بیوشیمی  ارشد VIP  اختیاری میباشد.
بیوشیمی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد ترم تابستان
سال تحصیلی 1401_ 1400
دکتر رضویان یکشنبه 16 الی 21 کتاب کار
نکته و تست
4 جلسه
تاریخ های 14 و 21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت
این کد ویژه داوطلبان ثبت نامی بیوشیمی ارشد دکتر رضویان ثبت نامی در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
بیوشیمی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم  ارشد پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
دکتر رضویان سه شنبه 16 الی 21 کتاب کار
نکته و تست
4 جلسه
تاریخ های 16 و 23 و 30 فروردین و 6 اردیبهشت
این کد ویژه داوطلبان ثبت نامی بیوشیمی ارشد دکتر رضویان در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
بیوشیمی ارشد
 (ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
دکتر رضویان دوشنبه 16 الی 21 کتاب کار
نکته و تست
5 جلسه
 تاریخ های 15 و 22 و 29 فروردین و 5 و 19 اردیبهشت
ایمنی شناسی ارشد  vip استاد نصر چهارشنبه 9 الی 15
و
شنبه 15 الی 21
PDF
+
کتاب کار
نکته و تست
7 جلسه
تاریخ های : 17 و 20 و 24 و 27 و 31 فروردین و 7 و 10 اردیبهشت
*بررسی نکات ابوالعباس 2022
*تحلیل کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد سه سال اخیر
*بررسی فصول مهم کتاب دکتر وجگانی
*بررسی سوالات تالیفی طبقه بندی شده بر اساس فصول پر اهمیت و پر تکرار
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ایمنی شناسی استاد نصر (ثبت نام شده ترم تحصیلی1401_1400 متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس  ایمنی شناسی vip استاد نصر باشند، شامل 30% تخفیف میگردند.
ایمنی شناسی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد تابستان و پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد نصر یکشنبه  9 الی 15 PDF
+
کتاب کار
نکته و تست
5 جلسه
تاریخ های 21 و 28 فروردین و 4 و 11 اردیبهشت
یک جلسه کلاس بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد که روز و ساعت برگزاری آن متعاقباً اطلاع رسانی میگردد.
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی ایمنی شناسی ارشد استاد نصر در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
ایمنی شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد کدهای ترم تابستان و پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
استاد صفدریان شنبه 15 الی 20
*سه شنبه 10 الی 15
PDF +
 کتاب نکته و پرسش ایمنی
+
کتاب کار ایمونو توربو
4 جلسه
تاریخ های 20 و 27 فروردین و* 6 و 10 اردیبهشت
* (جلسه سوم روز سه شنبه 6  اردیبهشت  برگزار میگردد)
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی  ایمنی شناسی ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 ) استاد صفدریان رایگان میباشد.
ایمنی شناسی ارشد   vip استاد صفدریان چهارشنبه 10 الی 16 PDF +
کتاب نکته و پرسش ایمنی
+
کتاب کار ایمونو توربو
4 جلسه 6 ساعته
تاریخ های 17 و24 و31 فروردین و7 اردیبهشت
**جمع بندی کامل از ایمنی شناسی بر مبنای کتاب نکته  و پرسش
**نکات اضافه شده ابوالعباس      **نکات اضافه شده وجگانی
* چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان (ثبت نام شده سال تحصیلی1401 _1400 )متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس  ایمنی شناسی vip استاد صفدریان باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
ایمنی شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد تابستان و پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر خلیلی چهارشنبه 9 الی 15
*یکشنبه 9 الی 15
PDF 5 جلسه
 تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین و 7 و 11 اردیبهشت
* ( جلسه آخر روز یکشنبه 11 اردیبهشت  برگزار میگردد)
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی ایمنی شناسی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 دکتر خلیلی رایگان میباشد.
ایمنی شناسی دکتری  vip دکتر خلیلی چهارشنبه 9 الی 15
*یکشنبه 9 الی 15
PDF 4 جلسه
تاریخ های  21 و 28  اردیبهشت و 4 و  * 8 خرداد
* ( جلسه آخر روز یکشنبه 8 خرداد برگزار میگردد)
* چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ایمنی شناسی دکتری ایمنی شناسی (ثبت نام شده سال تحصیلی1401 _1400 )متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس  ایمنی شناسی دکتری vip دکتر خلیلی باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
سلولی و مولکولی ارشد و دکتری
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی هر دو کد ترم تابستان
سال تحصیلی 1401_ 1400
خانم دکتر  بهروز اقدم دوشنبه 12 الی 16 PDF 3 جلسه
تاریخ های 22 و 29 فروردین و 5 اردیبهشت
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی سلولی و مولکولی ارشد و دکتری دکتر  بهروز اقدم  در سال تحصیلی 1401_1400  میباشد.
سلولی و مولکولی  ارشد و دکتری vip خانم دکتر  بهروز اقدم پنجشنبه
12 الی 16
و
20:30 الی 22
PDF 7  جلسه
6( جلسه برای ارشد و دکتر ی _ یک جلسه آخر فقط ویژه دکتری)
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15 و 22 اردیبهشت
**برگزاری تعداد جلسات بیشتر نسبت به کد عادی
**تقسیم تمامی مطالب سلولی و مولکولی در جلسات نکته و تست vip
**بررسی تست های بیشتر
**ارائه برنامه مطالعه ی سرفصل های هر جلسه از سوی مدرس در شروع نکته و تست vip
** ویژه داوطبان کارشناسی ارشد و دکترایی که تاکنون جمع بندی نکرده اند و آندسته از داوطلبان دکترا که ضریب سلولی و مولکولی آنها بالا میباشد.
* چنانچه از داوطلبان کلاس سلولی و مولکولی دکتر اقدم (ثبت نام شده ترم تحصیلی 1401_ 1400 ) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس سلولی و مولکولی vip دکتر اقدم باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
سلولی و مولکولی ارشد و دکتری
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی هر دو کد ترم پاییز و زمستان سال تحصیلی 1401_ 1400
خانم دکتر  بهروز اقدم پنجشنبه 8 الی 12 PDF 3 جلسه
تاریخ 25 فروردین و 1 و 8 اردیبهشت
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی سلولی و مولکولی ارشد و دکتری دکتر  بهروز اقدم در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
سلولی و مولکولی ارشد
(ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
خانم دکتر  بهروز اقدم یکشنبه 15 الی 19 PDF 3 جلسه
تاریخ های 21 و 28 فروردین و 4 اردیبهشت
خون شناسی و بانک خون ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم  تابستان
 سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاسی
خانم دکتر نامجو چهارشنبه 16 الی 23 PDF 4 جلسه
تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین و 7 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی خون شناسی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر نامجو رایگان میباشد
خون شناسی و بانک خون ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد ارشد و دکتری پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400 
و داوطبان ارشد خارج از کلاس   
خانم دکتر نامجو جمعه 16 الی 23 PDF 4 جلسه
تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی خون شناسی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر نامجو رایگان میباشد.
خون شناسی و بانک خون دکتری 8 جلسه ای
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای دکتری ترم تابستان و پاییز   سال تحصیلی 1401_ 1400
  و داوطبان ارشد خارج از کلاس 
خانم دکتر نامجو  
4جلسه اول :
*چهارشنبه 16 الی 23
(ویژه دکتری مشترک با ارشد)
 
4 جلسه دوم :
*چهارشنبه16 الی 20
(ویژه دکتری)
PDF 8 جلسه (44 ساعت)
* 4جلسه اول کد چهارشنبه (28 ساعت) مشترک با ارشد : در  تاریخ های 17و 24 و 31 فروردین و 7  اردیبهشت برگزار میگردد.
*4 جلسه ی دوم کد چهارشنبه (16 ساعت) فقط ویژه دکتری : در تاریخ های 21 و 28 اردیبهشت و 4 و 11 خرداد فقط ویژه دکتری برگزار میگردد)
 
*نکته و تست خون شناسی و بانک خون دکتری  برای داوطلبان ثبت نامی کلاسی دکتری سال تحصیلی 1401_ 1400 رایگان میباشد.
*چنانچه داوطلب دکتری خون شناسی و بانک خون در سال تحصیلی 1401_1400 در کلاس ارشد خون شناسی و بانک خون ثبت نام کرده باشد و متقاضی ثبت نام در کلاس نکته و تست خون شناسی و بانک خون 8 جلسه ای باشد ، میبایست کد نکته و تست خون شناسی چهارجلسه ای (ویژه دکتری ) را هم ثبت نام نمایند.
* با توجه به نیاز کلاس و صلاحدید مدرس یک جلسه دیگر بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
خون شناسی و بانک خون دکتری 4 جلسه ای
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای دکتری ترم تابستان و پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
   و داوطبان ارشد خارج از کلاس 
خانم دکتر نامجو چهارشنبه 16 الی 20
 (ویژه دکتری)
اعلام میشود 4 جلسه (16 ساعت)
در تاریخ های 21 و 28 اردیبهشت و 4 و 11 خرداد  (فقط ویژه دکتری)
*نکته و تست خون شناسی و بانک خون دکتری برای داوطلبان ثبت نامی کلاسی دکتری سال تحصیلی 1401_1400   خانم دکتر نامجو رایگان میباشد.
* با توجه به نیاز کلاس و صلاحدید مدرس یک جلسه دیگر بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد.
تغذيه و رژیم درمانی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
  و داوطبان ارشد خارج از کلاس
استاد جلالی جمعه 16 الی 20
و
چهارشنبه 16 الی 20
PDF 6 جلسه
تاریخ های 19 و 24 و26 فروردین و 2 و 7 و9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی تغذیه و رژیم درمانی  ارشد و دکتری تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) استاد جلالی رایگان میباشد.
فیزیولوژی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
  و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر عبدی دوشنبه 16 الی 20
و
پنجشنبه 8 الی 12
PDF 8 جلسه
15 و 18 و 22 و 25 و 29 فروردین و 5 و 8 و 19 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی  فیزیولوژی  ارشد و دکتری تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر عبدی رایگان میباشد.
شیمی آلی و عمومی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد ترم تابستان و پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر اکبری دوشنبه 16 الی 21 PDF 6 جلسه
تاریخ های 15 و 22 و 29 فروردین و 5 و 19 و 26 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان شیمی آلی و عمومی  ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر اکبری رایگان میباشد.
*چنانچه داوطلب شیمی دارویی متقاضی نکته و تست باشد ، کلاس آفلاین آموزشگاه مجازی (نکته و تست آفلاین شیمی آلی ویژه شیمی دارویی) را باید ثبت نام نماید.
* با توجه به نیاز کلاس و صلاحدید مدرس دو جلسه دیگر بصورت فوق العاده برگزار خواهد شد که روز و ساعت برگزلری آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
ژنتیک پایه و پزشکی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد ترم تابستان و پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
خانم دکتر  بهروز اقدم شنبه 8 الی 12:30 PDF سه جلسه    /     تاریخ های 20 و 27 فروردین و 10 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی ژنتيك پایه و پزشکی ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بهروز اقدم رایگان میباشد.
ژنتیک پایه و پزشکی ارشد   vip خانم دکتر  بهروز اقدم سه شنبه
 8:30 الی 14:30
*شنبه 8 الی 12:30
PDF 6 جلسه      /      16 و 23 و 30 فروردین و 6 و 20 و 24 اردیبهشت
* جلسه آخر کلاس روز شنبه 24 اردیبهشت برگزار خواهد شد
**برگزاری تعداد جلسات بیشتر نسبت به کد عادی
**تقسیم تمامی مطالب ژنتیک پایه و پزشکی در جلسات نکته و تست vip
**بررسی تست های بیشتر
**ارائه برنامه مطالعه ی سرفصل های هر جلسه از سوی مدرس در شروع نکته و تست vip
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ژنتیک پایه و پزشکی ارشد دکتر اقدم (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس ژنتیک پایه و پزشکی vip دکتر بهروز اقدم باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
ژنتیک دکتری   vip خانم دکتر  بهروز اقدم *چهارشنبه 15 الی 19
(جلسه اول)
و
سه شنبه 15 الی 19
PDF 6 جلسه 
* جلسه اول چهارشنبه 28 اردیبهشت ساعت 15  الی 19
از جلسه دوم روزهای سه شنبه  3 و 10 و 17 و 24 و 31 خرداد ساعت 15 الی 19
**برگزاری تعداد جلسات بیشتر نسبت به کد عادی
**تقسیم تمامی مطالب ژنتیک دکتری در جلسات نکته و تست vip
**بررسی تست های بیشتر
**ارائه برنامه مطالعه ی سرفصل های هر جلسه از سوی مدرس در شروع نکته و تست vip
** ویژه داوطبان دکترایی که تاکنون جمع بندی نکرده اند .
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس ژنتیک دکتری دکتربهروز اقدم (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس ژنتیک دکتری vip دکتر بهروز اقدم باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
ژنتيك پایه و پزشکی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد های ارشد ترم تابستان و پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر اكبري جمعه 16 الی 19 PDF 4 جلسه /  19 و 26 فروردین و 2 و9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی ژنتيك پایه و پزشکی ارشد تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر اکبری رایگان میباشد.
*ویروس شناسی ارشد و دکتری ترم پاییز دکتر یزدانی _ _           *کلاس نکته و تست درس ویروس شناسی برای داوطلبان ثبت نامی کلاس به همراه تدریس کلاسی در طول ترم تحصیلی انجام پذیرفته است و بصورت جداگانه برگزار نخواهد شد.
باکتری شناسی  ارشد و دکتری
ویژه  داوطلبان ثبت نامی کلاسی کدهای ارشد و دکتری  ترم تابستان و  پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد و دکتری خارج از کلاس
دکتر بلوری چهارشنبه
 17:30 الی 22:30
PDF 3 جلسه
تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی باکتری شناسی ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بلوری رایگان میباشد.
باکتری شناسی  ارشد و دکتری  vip
 
دکتر بلوری دوشنبه 20 الی 23
و
سه شنبه 20 الی 23
PDF 5 جلسه
تاریخ های 15 و 16 و 22 و 23 و 29  فروردین
**بررسی نکته به نکته سوالات کنکورهای سال گذشته و سوالات تالیفی
**ویژه داوطلبانی که تاکنون جمع بندی نکرده اند و یا مطالعه ی کمی داشته اند.
**حداکثر پوشش دهی در کمترین زمان
** چنانچه از داوطلبان ثبت نامی کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست  باکتری شناسی vip دکتر بلوری باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
انگل شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد های ارشد و دکتری پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر بهروان سه شنبه 16 الی 20 PDF 3جلسه
تاریخ های 16 و 23 و 30 فروردین
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی انگل شناسی ارشد پاییز و دکتری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بهروان رایگان میباشد.
قارچ شناسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد ارشد و دکتری ترم پاییز
 سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاس
خانم دکتر فلاح دوشنبه 16 الی 20 PDF 4 جلسه
تاریخهای 15 و 22 و 29 فروردین و 5 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی قارچ شناسی ارشد پاییز و دکتری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر فلاح رایگان میباشد.
پرستاری داخلی و جراحی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم ارشد پاییز
  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر شریعت جمعه  8 الی 12
و
یکشنبه 16 الی 20
PDF 6 جلسه
تاریخ های 19 و 21 و 26 و 28 فروردین و 2 و 9 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی پرستاری داخلی و جراحی (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 دکتر شریعت رایگان میباشد.
پرستاری مادران و نوزادان ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم ارشد پاییز   سال تحصیلی 1401_ 1400
 و داوطبان ارشد خارج از کلاس
دکتر بگجانی پنجشنبه 16 الی 20 اعلام میشود 3 جلسه (10 ساعت)
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست  برای داوطلبان ثبت نامی پرستاری مادران و نوزادان (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400 دکتر بگجانی رایگان میباشد.
بهداشت جامعه ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ترم ارشد پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان خارج از کلاس
دکتر بگجانی شنبه
18:30  الی 21:30
 
اعلام میشود 3 جلسه
تاریخ های 20 و 27 فروردین و 10 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی بهداشت جامعه ارشد پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بگجانی رایگان میباشد.
پرستاری کودکان ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد ترم پاییز  سال تحصیلی 1401_ 1400
و داوطبان خارج از کلاس
دکتر بگجانی دوشنبه
18:30 الی 22:30
اعلام میشود 4 جلسه 
تاریخ های 22 و 29 فروردین و 5 و 19  اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی پرستاری کودکان ارشد پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400) دکتر بگجانی رایگان میباشد.
روان پرستاری ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد ترم پاییز
 و داوطبان خارج از کلاس
استاد فریدونی چهارشنبه 17 الی 20 PDF 4 جلسه
تاریخ های 17 و 24 و 31 فروردین و 7 اردیبهشت
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی روان پرستاری ارشد پاییز (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400)  استاد فریدونی رایگان میباشد.
آمار روش تحقیق دکتری
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی دکتری ترم پاییز
و داوطبان خارج از کلاس
استاد فریدونی چهارشنبه 16 الی 20 PDF 4 جلسه
تاریخ های 21 و 28 اردیبهشت و 4 و 11 خرداد
*کلاس نکته و تست برای داوطلبان ثبت نامی آمار روش تحقیق دکتری (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400)  استاد فریدونی شامل پرداخت شهریه میباشد.
زبان انگلیسی  ارشد  
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد پنجشنبه ارشد و دکتری ترم تابستان  سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد حیدرنیا
شنبه 12:30 الی 16
و
*جمعه 12:30 الی 16
( از فروردین )
PDF 5 جلسه
تاریخ های شنبه  7 و 14  اسفند ساعت  12:30 الی 16
* (از فروردین ماه کلاس در روزهای جمعه 12:30 الی 16 بصورت مشترک با کد جمعه تابستان برگزار میگردد.)
* تاریخ های جمعه 19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت ساعت 12:30 الی 16
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم تابستان استاد حیدرنیا  در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی کد جمعه ارشد و دکتری ترم تابستان  سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد حیدرنیا جمعه 12:30 الی 16 PDF 5 جلسه
تاریخ های جمعه 13 و 20  اسفند  و  19 و 26 فروردین و 2 اردیبهشت
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم تابستان استاد حیدرنیا  در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی  ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی هر دو کد ارشد و دکتری  پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد حیدرنیا پنجشنبه
 12:30 الی 16
و
*دوشنبه 8 الی 12
PDF 5 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 5 و 8 اردیبهشت
*(یک جلسه روز دوشنبه 5  اردیبهشت برگزار میگردد)
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم زمستان استاد حیدرنیا  در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی ارشد
(ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
استاد حیدرنیا جمعه 8:30 الی 12 PDF 5 جلسه
 تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 و 16 اردیبهشت
زبان انگلیسی ارشد
(ویژه داوطبان ارشد خارج از کلاس)
استاد خدادادی پنجشنبه 12 الی 16 PDF 5 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15  اردیبهشت
*مرور تمام لغات استفاده شده در کنکورهای ارشد سال ۸۳ تا ۱۴۰۰ به ترتیب دفعات تکرار لغات در کنکور
*حل و بررسی نکته به نکته مهم ترین تست های لغت و متن های کنکورهای سال های گذشته
آزمون های مروری تالیفی و بررسی آنها
زبان انگلیسی ارشد
ویژه داوطلبان ثبت نامی کلاسی ارشد کدهای ترم تابستان و پاییز سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد خدادادی جمعه 12 الی 16 PDF 5 جلسه
تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 و 16 اردیبهشت
فقط ویژه داوطلبان ثبت نامی سال تحصیلی 1401_ 1400
*مرور تمام لغات استفاده شده در کنکورهای ارشد سال ۸۳ تا ۱۴۰۰ به ترتیب دفعات تکرار لغات در کنکور
*مرور مطالب تدریس شده با استفاده از تست های تالیفی و بررسی متن های مهم کتاب های معرفی شده توسط سنجش پزشکی
این کد فقط  ویژه داوطلبان ثبت نامی زبان انگلیسی ارشد و دکتری ترم تابستان و پاییز استاد خدادادی در سال تحصیلی 1401_ 1400 میباشد.
زبان انگلیسی  دکتری
ویژه داوطلبان کلاسی دکتری سال تحصیلی 1401_ 1400
استاد خدادادی جمعه 12 الی 16
*شنبه 16 الی 20
PDF 5 جلسه  / تاریخ های 19 و 26 فروردین و 2 و 9 و 16 اردیبهشت  (نکته و تست لغت و درک مطلب مشترک با کد جمعه ارشد )
4 جلسه / تاریخ های 17 و 24 و 31 اردیبهشت و 7 خرداد ( نکته و تست گرامر ویژه دکتری مشترک با 4 جلسه  زبان انگلیسی vip دکتری ) 
* جلسات کلاس نکته و تست  ذکر شده در بالا برای داوطلبان ثبت  نامی زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400)  استاد خدادادی رایگان میباشد.
زبان انگلیسی ارشد vip استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 20 PDF 5 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15 اردیبهشت
*بررسی دقیق و نکته به نکته سوالات تالیفی بیشتر (سوالات شبیه سازی شده کنکور)
*بررسی متن های مهم کتاب های رفرنس معرفی شده توسط سازمان سنجش پزشکی
(بصورت کلی در نکته و تست VIP تمرین ها و تست های بیشتری بررسی می شود تا تسلط داوطلب روی مباحث بصورت چشمگیری افزایش پیدا کند. (دانشجو تا روز کنکور برای درس زبان هیچ مطلب و لغت دیگری غیر از مطالب دوره را نیاز نیست که مرور کند)
** چنانچه از داوطلبان کلاس زبان انگلیسی استاد خدادادی (ثبت نام شده سال تحصیلی 1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس زبان انگلیسی vip استاد خدادادی باشند، شامل 30% تخفیف خواهند شد.
زبان انگلیسی  دکتری  vip
 
استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 20
و
*شنبه 16 الی 20
PDF 9 جلسه
تاریخ های 18 و 25 فروردین و 1 و 8 و 15 اردیبهشت ( نکته و تست لغت و درک مطلب )
 (5 جلسه مشترک با  نکته و تست زبان انگلیسی ارشد vip میباشد)
*تاریخ های 17 و 24 و 31 اردیبهشت و 7 خرداد (چهار جلسه  نکته و تست گرامر ویژه دکتری )
 
*بررسی مهم ترین تست های گرامر آزمون های زبان (MSRT ، MHLE، TOLIMO و ...) و مرور مطالب مهم گرامری در قالب بررسی تست ها
*بررسی دقیق و نکته به نکته سوالات تالیفی بیشتر (سوالات شبیه سازی شده کنکور)
*بررسی متن های مهم کتاب های رفرنس معرفی شده توسط سازمان سنجش پزشکی
(بصورت کلی در نکته و تست VIP تمرین ها و تست های بیشتری بررسی می شود تا تسلط داوطلب روی مباحث بصورت چشمگیری افزایش پیدا کند. (دانشجو تا روز کنکور برای درس زبان هیچ مطلب و لغت دیگری غیر از مطالب دوره نیاز نیست مرور کند)
*چهار جلسه از کلاس نکته و تستزبان انگلیسی  دکتری  vip ( گرامر ویژه دکتری)  شامل تاریخ های 17 و 24 و 31 اردیبهشت و 7 خرداد ،برای داوطلبان ثبت  نامی زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی (ثبت نام شده سال تحصیلی1401_1400)  استاد خدادادی رایگان میباشد.
** چنانچه از داوطلبان کلاس زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی (ثبت نام شده سال تحصیلی 1401_1400) متقاضی حضور در کلاس نکته و تست کلاس زبان انگلیسی ارشد vip ( لغت و درک مطلب ) استاد خدادادی باشند ، فقط  میبایست شهریه زبان انگلیسی ارشد vip  (5 جلسه ) را پرداخت نماید که در اینصورت شامل 30% تخفیف خواهند شد.