۹ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 3724

نمونه تدریس اساتید در کلاسهای وبکنفرانس
نمونه تدریس اساتید در کلاسهای وبکنفرانس
 
سه جلسه اول کلاسهای وب‌کنفرانس ترم پاییز سال 99 برای تمام دروس رایگان و قابل مشاهده است
جهت مشاهده، روی جلسه‌ی مورد نظر کلیک نمایید.

 
درس ایمنی شناسی با تدریس آقای دکتر خلیلی
(ارشد ترم پاییز کد چهارشنبه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول

 
 
درس ایمنی شناسی با تدریس آقای دکتر خلیلی
(دکتری کد یکشنبه)

 
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول
 
درس ایمنی شناسی با تدریس آقای دکتر خلیلی
(دکتری کد سه شنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول
 
درس بیوشیمی با تدریس آقای دکتر محمدنژاد
(ارشد ترم پاییز کد دوشنبه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)

 
مشاهده ی جلسه دوم
دانلود تخته جلسه دوم
درس بیوشیمی با تدریس آقای دکتر محمدنژاد
​(دکتری کد پنجشنبه)

مشاهده ی جلسه اول
دانلود تخته جلسه اول

 
مشاهده ی جلسه دوم
دانلود تخته جلسه دوم
درس ایمنی شناسی با تدریس استاد نصر
(ترم پاییز کد یکشنبه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)

 
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
دانلود تخته (قسمت اول)
دانلود تخته (قسمت دوم)

 
درس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم
(ارشد ترک پاییز کد سه شنبه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول

 
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)

دانلود تخته جلسه اول
درس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم
(ارشد و دکتری کد جمعه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم
دانلود تخته جلسه دوم
درس ایمنی شناسی استاد زارع زاده
(ترم پاییز کد سه شنبه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)

 
 
درس تکنیک‌های مهندسی ژنتیک خانم دکتر بهروزاقدم
(دکتری کد پنجشنبه)

 

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
دانلود تخته جلسه اول
 
 
درس فیزیولوژی آقای دکتر عبدی
(ارشد ترم پاییز و دکتری کد پنجشنبه)

مشاهده ی جلسه اول
 
مشاهده ی جلسه دوم
درس بیوشیمی آقای دکتر رضویان
(ارشد ترم پاییز کد سه شنبه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)

 
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
درس تغذیه استاد جلالی
(ارشد ترم پاییز و دکتری کد پنجشنبه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)

 
مشاهده ی جلسه دوم
درس باکتری شناسی آقای دکتر بلوری
(ارشد ترم پاییز و دکتری کد پنجشنبه)

مشاهده ی جلسه اول
 
 
درس شیمی آلی و عمومی آقای دکتر اکبری مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
 
درس ژنتیک آقای دکتر اکبری
(ارشد ترم پاییز کد سه شنبه)

 

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه اول

 
مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
دانلود تخته جلسه دوم
درس زبان انگلیسی استاد حیدرنیا
(ارشد ترم پاییز کد جمعه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
 
 
درس زبان انگلیسی دکتر یعقوبی
(ارشد ترم پاییز کد شنبه)
مشاهده ی جلسه اول مشاهده ی جلسه دوم
درس زبان انگلیسی استاد خدادادی
(ارشد ترم پاییز کد جمعه)

مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول

 
 
درس زبان انگلیسی استاد خدادادی
(ارشد ترم پاییز کد دوشنبه)
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)
دانلود تخته جلسه اول
 
درس استعداد تحصیلی استاد مدنی و استاد احمدیان
(دکتری)

 
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)