۱۸ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1041

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی مشاوره توانبخشی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی مشاوره توانبخشی


معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری مشاوره توانبخشی مشاوره توانبخشی (50 سوال - ضریب 4)، آزمونهای روانی، نظریه های شخصیت و روان درمانی (50 سوال- ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
منظور از درس آزمونهای روانی، ارزیابی روانشناختی به معنـای جامع آن می باشد. متقاضیان دقت نمایند در این درس موضوعات
مصاحبه، آزمونها، آسیب شناسی روانی و تشخیص مورد نظر می باشد و سوالات آزمون از مباحث فوق خواهد بـود. همچنین درس
شخصیت و روان درمانی شامل کلیه دیدگاههای شخصیت و نظریه ها و تکنیکهای درمانی مورد نظر می باشد.