۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 599

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری مدیریت اطلاعات سلامت سیستمهای اطلاعات و تئوریهای مدیریت (50 سوال-ضریب 4)، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت (50 سوال- ضریب 4)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)