۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1694

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی
عنوان رشته: 
دکتری فیزیولوژی پزشکی Medical Physiology (Ph.D)
معرفی رشته:  
رشته فیزیولوژی شاخه ای از علوم زیستی است که چگونگی اعمال سلول، بافت، اندام و دستگاه های بدن را مورد مطالعه قرار می دهد. در فیزیولوژی نقش تغییرات محیطی اعم از تغییرات محیط داخلی و یا محیط خارجی بر فرآیندهای زیستی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین تاثیر متقابل فرایندهای زیستی بر یکدیگر و روابط بین آنها مورد تحقیق واقع می‌شود.
در فیزیولوژی به بررسی کارکرد اندام‌های مختلف بدن مثلاً وظیفه قلب در بدن، وظیفه مخچه در بدن، وظیفه کلیه در بدن و غیره پرداخته می‌شود. مقدمه فیزیولوژی یکی از مهمترین شاخه‌های بیولوژی است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده ، اندامها ، بافتها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط‌های مختلف و یا در شرایط گوناگون موجود زنده مورد بررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آنها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
هدف و رسالت رشته:
دانشجویان در این رشته با استفاده از ابزارها و روشهاي مذکور به زمينه هاي مطالعه رشد وتکامل در گونه ها می پردازند.
زمینه های فعالیت در بازار کار:
الف) آموزشی: 
طراحی و تدوین و اجرای برنامه­ های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه­ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
ب) پژوهشی:
- مشارکت در پروژه­های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز
معرفی دروس امتحانی:
دکتری فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی پزشکی (60 سوال – ضریب 4)، بیوشیمی (15 سوال - ضریب 2)،
بیولوژی سلولی مولکولی (25 سوال – ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناســی ارشــد فیزیولــوژي؛ فیزیولــوژي (انســانی؛ جــانوري و دام)؛ زیست شناسی (گـرایش جـانوري و سـلولی و مولکـولی)؛ پرسـتاري (از جملــه بیهوشــی)؛ مامــایی؛ دکتــري حرفه ای پزشــکی، دندانپزشــکی و داروسازی و دامپزشکی