۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1890

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته علوم تشریحی
عنوان رشته: 
دکتری علوم تشریح (آناتومی) (Ph.D anatomy)
معرفی رشته:  
رشته علوم تشريحي يکي از مهمترين رشته هاي علوم پايه پزشکي است که به مطالعه وتحقيق در ساختمان بدن انسان در سه زير مجموعه به شرح ذيل مي پردازد:
کالبدشناسي (Macroscopic Anatomy/Gross Anatomy)
بافت شناسي (Microscopic Anatomy/Histology)
جنين شناسي (Developmental Anatomy/Embryology
رشته کالبد شناسي يکي از قديمي ترين رشته هاي علوم پايه پزشکي است که در آن مطالعه ساختار بدن انسان صورت   مي گيرد و تشريح جسد به عنوان بخش مهمي از آموزش پزشکي مطرح مي باشد.با پيدايش وبکارگيري ابزارهايي نظير ميکروسکوپ نوري وبدنبال آن ميکروسکوپ الکتروني و تکنيک‌هاي پيشرفته اي نظير هيستوشيمي، سيتوشيمي، اتوراديوگرافي، کشت سلولي و مهندسی بافت امکان مطالعه ساختار وفراساختار فراهم گرديده و دامنه علم تشريح به بافت شناسي  و زيست شناسي سلولي ومولكولي گسترش يافته است. با استفاده از ابزارها و روشهاي مذکور زمينه هاي مطالعه رشد وتکامل در گونه ها فراهم گرديده که سبب گسترش بيشتر اين شاخه علمي به زير شاخه ی جنین شناسي  و تشريح مقايسه‌اي و آناتومي كاربردي و  آناتومي باليني شده است.
رشته علوم تشريحي قديمي ترين شاخه علوم پايه پزشكي است بطوريكه ساير شاخه‌هاي علوم پايه پزشكي از آن به تدريج نشأت گرفته است و در دو ده اخير با ظهور علم آموزش پزشكي اين رشته دچار تحول چشمگيري شده است. بطوريكه ازيك طرف شاخه كالبد شناسي اين رشته بنابر اصول آموزش پزشكي (Medical Education) از صورت تشريحي محض خارج و بصورت كاربردي و باليني و عملي (Functional) تغيير يافته است و از طرف ديگر دروس بيولوژي سلولي و تكنيك‌هايي از قبيل میکروسکوپ الکترونی ، كشت سلولي، مورفومتري و هيستوشيمي به اين علم اضافه شد و پهنه اين علم را گسترش داده است.
هدف و رسالت رشته:
دانشجویان در این رشته با استفاده از ابزارها و روشهاي مذکور به زمينه هاي مطالعه رشد وتکامل در گونه ها می پردازند.
زمینه های فعالیت در بازار کار:
الف) آموزشی: 
طراحی و تدوین و اجرای برنامه­های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه­ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
ب) پژوهشی:
- مشارکت در پروژه­های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز
ج) خدماتی:
 همکاری در پزشکی قانونی
معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
دکتری علوم تشریحی (آناتومی) زیست شناسی سلولی و مولکولی (15 سوال-ضریب 3)، علوم تشریحی (85 سوال-ضریب 6)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی)، جنین شناسی، بافت شناسی، دکتری حرفه ای پزشکی، دندان پزشکی، دامپزشکی