۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 772

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته سیاستهای غذا و تغذیه
عنوان رشته:
دکتری تخصصی سیاست های غذا و تغذیه Food and Nutrition Policy(Ph.D)
معرفی رشته:  
دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته سیاست های غذا و تغذیه یک رشته چند تخصصی است که به مطالعه مراحل سیاستگذاری در دامنه طیف نظام غذا و تغذیه شامل عرضه ، توزیع و مصرف با دورنمایی از کلان تا خرد و با چشم اندازهای کوتاه مدت و بلند مدت از موضوع می پردازد.
این رشته همچنین با تحلیل اثرات و عواقب باالقوه سیاستهای کلان و خرد بر امنیت غذا و تغذیه و نتایج ایجاد تغییر در این سیاستها سر وکار دارد.
هدف و رسالت رشته:
رسالت دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) رشته سیاست های غذا و تغذیه  تربیت نیروهای آگاه متعهد و توانمند در حیطه سیاستگذاری غذا و تغذیه است که قادر به تحقق موارد زیر می باشد:
هدایت امر تدوین ، تفسیر ، نظارت برپایش و ارزشیابی سیاستها و برنامه های غذا و تغذیه
مشارکت فعال در فرایند های سیاستگذاری محلی – منطقه ای ، ملی و بین المللی در حوزه غذا و تغذیه
اجرای پژوهشهای مربوط به سیاستهای غذا و تغذیه در پهنه طیف از سلول تا جامعه
ارائه اموزش با کیفیت درزمینه سیاستگذاری غذا و تغذیه
زمینه های فعالیت در بازار کار
الف : در نقش آموزشی
·         برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مرتبط با حوزه سیاستگذاری غذا و تغذیه
·         همکاری در تدوین دستورالعمل مرتبط با نظام در حیطه تحصیلی
ب : در نقش پژوهشی
·         پژوهش در حوزه سیاستگذاری غذا و تغذیه و ارائه نتایج به سیاستگذاری و مسئولین نظام سلامت
·         مشارکت در تحقیقات ملی مرتبط با سیاستهای غذا و تغذیه در طیف از سلول تا جامعه در صورت درخواست مسئولین نظام سلامت
·         مشارکت درتدوین تفسیر ، پایش و ارزشیابی سیاستهای مرتبط با غذا و تغذیه ( در ادارات دولتی و بخش خصوصی )
·         تدوین انتشار نتایج پژوهش ها علمی در این حوزه
ج : در نقش مدیریتی
·         مشارکت فعال در فرایند های سیاستگذاری منطقه ای ملی و بین المللی
·         هماهنگ کردن تیم چند رشته ای برای تشخیص مسائل مرتبط با سیاست غذا و تغذیه
·         هدایت تدوین ، تفسیر ، پایش و ارزشیابی سیاستها و  برنامه های مرتبط با غذا و تغذیه
·         مدیریت برنامه های غذا و تغذیه ، در جهت پیاده کردن سیاستهای غذا و تغذیه در درون برنامه ها و پروژه های به شکلی اثر بخش ، کارا ، منصفانه و پایدار
طراحی و مدیریت برنامه ها در راستای اجرای سیاستها 
معرفی دروس امتحانی:

 
دکتری سیاستهای غذا و تغذیه تغذیه (65 سوال-ضریب 5)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (35 سوال- ضریب 2)
استعداد تحصیلی (30 سوال- ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
ارشد علوم تغذیه، علوم بهداشتی در تغذیه، اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اپیدمیولوژی، اموزش بهداشت، امار زیستی، علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه، مدیریت  با پایه  کارشناسی تغذیه ، کنترل مواد خوراکی و اشامیدنی با پایه کرشناسی علوم تغذیه، دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی