۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 692

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته بینایی سنجی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته بینایی سنجی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
 
دکتری بینایی سنجی اپتومتری بالینی و بیماریهای چشم (60 سوال-ضریب 5)، تکنیک ها و تجهیزات پاراکلینیک در اپتومتری (20 سوال-ضریب 3)، دیسپنسینگ و ساخت پروتز عینک و کمک بینایی (20 سوال-ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال- ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)