۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 2685

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
عنوان رشته: 
دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت Health Education and Health Promotion (Ph.D)
معرفی رشته:  
رشته آموزش بهداشت برگرفته از علوم تربیتی باهدف آموزش بهداشت و تغییر رفتارهای سوء درجامعه میباشد از آنجا که آموزش بهداشت از ارکان اصلی سطح اول پیشگیری میباشد وجزء اصول phc(مراقبتهای اولیه سلامت ) میباشد در جهت پیشگیری از بیماریها با استفاده از ابزارها و مکانیسم های مختلف آموزشی گام برمیدارد. آموزش بهداشت و محتواي آن در حقيقت با تمام رشـته هـاي بهداشـتي ارتبـاط دارد بـدون آمـوزش بهداشت، مشاركت مردم كه گيرندگان اصلي خدمات بهداشتي و درماني هـستند ميـسر نخواهـد شـد همچنين موفقيت برنامه هاي بهداشتي با شاخص هاي تغيير آگاهي، رفت ار و عملكرد مردم سنجيده مـي شود و اين تغيير و دگرگوني بدون پرداختن به آموزش بهداشت و درك اهميت سرنوشت ساز آن ميـسر نخواهد شد هدف از دوره كارشناسي ارشد آموزش بهداشت تربيت افرادي است كه مي توانند بـا كـسب مهارت هاي لازم به اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت و بالا بـر دن سـطح اطلاعـات بهداشـتي جامعـه بپردازند.
فعالیت های منظم مبتنی بر طرح ریزی در آموزش سلامت در سطح بین المللی پس از تاسیس سازمان جهانی بهداشت در سال 1948 آغاز شد که ایران نیز از کشورهای موسس آن بود .
در ایران مدتها پس از تاسیس وزارت بهداری (سال 1320) عملا فعالیت های آموزش سلامت در سطح محدودی از سال 1330 به بعد آغاز شد که در ابتدا فعالیت های آن متوجه مسایل ریشه کنی مالاریا گردید و بتدریج در طی سالهای بعد فعالیت هایی نظیر بهسازی محیط  ، تالیف مواد درسی و مطالب خواندنی و تهیه پوستر و بولتن را بر عهده گرفت. در سال 1340 به بعد واحد آموزش سلامت وزارت بهداری تجهیز شد و به حالت فعالتری درآمد . بلاخره در سال 1351 اداره آموزش سلامت (بهداشت ) به دفتر آموزش سلامت (بهداشت) تبدیل  شده و عهده دار انجام رسالت های مربوط به آموزش سلامت  در سطح کشور گردیده است.
هدف و رسالت رشته:
هدف این رشته تربیت دانش آموختگانی است كه از دانش و مهارت كافي براي طراحي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي آموزشي مرتبط با سلامت برخوردار باشند و مردم را در جهت تامين، حفظ و ارتقاي سلامت خود براي زندگي سالم، توانمند سازند و با جلب مشاركت مردم و حمايت سياستگزاران فرهنگ سلامت را در اجتماع بهبود بخشند.
زمینه های فعالیت در بازار کار
در زمينه آموزشي :  
- در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌
- آموزش بهداشت به عموم خانواده ها
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمینه پژوهشی:
- درانجام پژوهشهای کاربردی (H.S.R) Health System Research
- پزوهش در زمینه غربالگری، بیماری های شایع بومی، کنترل بیماری ها

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مبانی آموزش و تکنولوژی آموزشی در سلامت (40 سوال- ضریب 3)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (60 سوال- ضریب 5)، استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
كارشناسي ارشد آموزش بهداشت؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت؛ مهندسي بهداشـت محـيط؛ مهندسـي بهداشـت حرفه اي؛ علوم تغذيه؛ علوم اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ رفاه اجتماعي؛ توسعه محلـي گرايشـهاي شـهري و روسـتايي؛ آموزش پزشكي؛ روانشناسي؛ علوم تربيتي؛ پرسـتاري؛ سياسـتگـذاري سـلامت؛ مشـاوره؛ مـديريت رسـانه؛ آمـوزش بزرگسالان؛ آموزش پزشكي؛ سياسـتگذاري سـلامت؛ مامـايي؛ پرسـتاري؛ دكتـراي عمـومي پزشـكي و دندانپزشـكي؛ دكتراي حرفه اي دامپزشكي و متخصصين باليني