۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1774

کنسلی کلاس ژنتیـک پزشکی عمومی (دکتری)

به اطلاع دانشجویان می رساند؛

کلاس ژنتیـک پزشکی عمومی (دکتری)  ساعـت 16- 12:30
و 
ژنتیک تخصـصی ( دکتری) ساعـت  20-16  دکتـر اکبـری

جمــعه 13 شهـــریورماه ،کنـــسل می باشــد.