۲۸ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1506

کنسلی کلاس سلولی مولکولی دکتر اقدم


به اطلاع دانشجویان می رسانیم؛
کلاس سلولی و مولکولی (ارشـد) دکتر اقدم،  پنج شنبه  29 مرداد ماه  کنسل می باشد.