۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 903

کتاب بانک سوالات IQB پرستاری کودکان منتشر شد (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه تشریحی)
کتاب بانک سوالات IQB پرستاری کودکان منتشر شد (همراه با نکات تکمیلی و پاسخنامه تشریحی)

ویژه‌ی مجموعه پرستاری و آزمون‌های استخدامی

 
فهرست مطالب:
فصل اول: چشم‌انداز مراقبت پرستاری از کودکان
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل دوم: ارتقای سلامت کودک شیرخوار و خانواده
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل سوم: مشکلات بهداشتی شیرخوار
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل چهارم: ارتقای سلامت کودک نوپا و خانواده
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل پنجم: ارتقای سلامت کودک خردسال و خانواده
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل ششم: مشکلات بهداشتی اوایل دوره خردسالی (نوپایی و قبل از سن مدرسه)
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل هفتم: ارتقای سلامت کودک سن مدرسه و خانواده و مشکلات این دوره
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل هشتم: ارتقای سلامت نوجوان و خانواده
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل نهم: واکسیناسیون
سوالات
پاسخنامه
فصل دهم: سوالات ترکیبی
سوالات
پاسخنامه
بخش دوم: کودک بیمار
فصل یازدهم: اختلال آب و الکترولیت
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل دوازدهم: اختلال قلب و عروق
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل سیزدهم: اختلال کلیوی
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل چهاردهم: اختلال تنفسی
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل پانزدهم: اختلال گوارشی
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل شانزدهم: اختلال خونی
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل هفدهم: اختلال سیستم عصبی
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل هجدهم: اختلال حسی و شناختی
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل نوزدهم: نوزاد پر خطر و خانواده
نکات تکمیلی
سوالات
پاسخنامه
فصل بیستم: مراقبت‌های خانواده‌محور از کودک طی بیماری و بستری شدن
سوالات
پاسخنامه
فصل بیست و یکم: مفاهیم کلی مرتبط با روش‌های مراقبتی اطفال
سوالات
پاسخنامه
فصل بیست و دوم: مراقبت از کودک در حال احتضار
سوالات
پاسخنامه
فصل بیست و سوم: مسائل روانی اجتماعی
سوالات
پاسخنامه
فصل بیست و چهارم: روانپزشکی اطفال
سوالات
پاسخنامه
بخش سوم: مروری بر نکات کلیدی سرفصل‌های کودک سالم و بیمار
نکات کلیدی: مروری بر سرفصل‌های کودک سالم و بیمار