۴ مرداد ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 86

ویدئو بازپخش جلسه دوم  زبان انگلیسی  ارشد و دکتری ترم تابستان استاد حیدرنیا  کد روز پنجشنبه  (تاریخ برگزاری : دوشنبه  3  مرداد  ساعت 15 الی 19 )
ویدئو بازپخش جلسه دوم  زبان انگلیسی  ارشد و دکتری ترم تابستان استاد حیدرنیا  کد روز پنجشنبه  (تاریخ برگزاری : دوشنبه  3  مرداد  ساعت 15 الی 19 )

ویدئو شماره 1
ویدئو شماره 2
جزوه 1
جزوه 2