۱۶ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1182

نتیجه آزمون 6 سلولی و مولکولی دکتر اقدم کد تابستان

نتیجه آزمون 6 سلولی و مولکولی دکتر اقدم کد تابستان
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی درصد آزمون :  
1 950104014 مهتاب دوستان 77.78
2 950504049 فرنوش قنبري 67.9
3 950104227 طاهره جهاندار شمامي 58.02
4 950104343 صبا فرهاديان 56.79
5 950103835 راضيه شيخ سليماني 46.91
6 950104394 فرهاد عموزاده 41.98
7 940101952 زينب اعظم پور 41.98
8 950104509 شيما شعباني 38.27
9 950104434 عطيه سادات موسوي 25.93
10 950104015 مريم دوستان 24.69
11 950104002 سميه سادات موچاني 20.99
12 950104244 محمدحسين طاهرپور 12.35
میانگین درصد کلاس 42.8