۳ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2475

نتایج آزمون 2 کلاسی بیوشیمی دکتر محمدنژاد

نتایج آزمون کلاسی 2 بیوشیمی دکتر محمدنژاد
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی آزمون 2
1395/06/16
1   پدرام روتابی 51/60
2   ساجده قربانی  60
3   صبا فرهادیان 65
4   آذین میر مطهری 68/30
5   فریبا رمزی  38/30
6   زهرا رومی نژاد فرد 41/60
7   بهناز بیک زاده 70
8   شیخ سلیمانی 75
9   آزاده یحیی نژاد 13/30
10   بهاره بیانلو 21/60
11   ویدا گودرزی 21/60
12   عطیه ملتی  66/60
میانگین درصد کلاس 67.5
 

نتایج آزمون کلاسی 2 بیوشیمی دکتر محمدنژاد کد جمعه 20-16
 
نام درس :بیوشیمی کد جمعه 20- 16 تابستان           نام استاد : دکتر محمدنژاد
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی شماره آزمون :  2
19 شهریور
1   یگانه خراسانی  40.0
2   سمیه روزبهانی 35.0
3   مینا علمی 48.3
4   مونا علمی 31.6
5   زهرا احمدی 53.3
6   تهمینه شاهی 51.6
7   زهره حمیدی 95.0
    محیا مهری 95.0
    فرشید تجهیزی 3.3
    مهدیه زارعی 18.3
    علی رضا کیهانیان 13.3
    شیما صالحی 90.0
    سمیه روزبهانی 85.0
    مرضیه نیکو 45.0
    ساراگل بصائری 10.0
    تینا واحدی نیا 41.6
میانگین درصد کلاس 47.3