۱۱ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1460

نتایج آزمون کلاسی باکتری شناسی (تابستان) استاد بلوری

نتایج آزمون کلاسی باکتری شناسی (تابستان) استاد بلوری
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی آزمون 1 آزمون 2 آزمون 3 آزمون 4
1395/05/06 1395/05/13 95/05/20 95/06/03
1 950104079 سعید شاهی 3/3 46    
2 950103938 هدیه ساقی 63/3 13 86 44
3 940903662 فاطمه قاسم زاده 73/3 10 63 53
4 950104458 عطیه ملتی   33 70 44
5 950104330 فاطمه کشاورزی 66/6 26 60 48
6 950104128 نیکتا خلفی 26/6 6 50  
7 950104127 پریسا حصاری 13/3 20   26
8 960404485 لیدا طهماسبی   26 76 57
9 940101553 رضا اسدزادگان 50 20 56 20
10 950104552 الهه تابش   3 46 28
11 950103958 آرین جلالیان 30 43 33  
12 950104509 شیما شعبانی 70 26 86 68
13 950104197 الناز رحیم زادگان 33/3 46    
14 950104157 چکامه امینی   80    
15 950104022 بنفشه خداقلی 60   63 53
16 950104283 اعظم دکیا       66
17 950104052 فائزه عظیم لو 76/6   66 40
18 950104080 صبا مسلمی 100 63 90 100
میانگین درصد کلاس 62 31 65 49.76923