۳ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2601

نتایج آزمون سلولی مولکولی دکتر اقدم

نتایج آزمون 3 سلولی مولکولی دکتر اقدم (کد سه شنبه و پنجشنبه)
 
نام استاد : دکتر اقدم
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی شماره آزمون : 3 
1395-06-23
1395/06/25
1 950104509 شيما شعباني 53.1
2 950103978 شهريار بوربور 51.9
3 950104014 مهتاب دوستان 46.9
4 950104227 طاهره جهاندار شمامي 43.2
5 950104330 فاطمه کشاورزي 40.7
6 950103983 مهرنوش مهرآريا 32.1
7 940202483 زهرا نوروزي 32.1
8 950104017 خاطره قاسمي 30.9
9 950104462 فاطمه آتش بيگ فرد 28.4
10 950104196 شقايق رفيعي 27.2
11 950103968 فهيمه جهان تيغ 23.5
12 940903459 مهدي رزاقي 22.2
13 950103958 آرين جلاليان 22.2
14 950104035 بهناز بيک زاده 22.2
15 950104171 شبنم کاهه 19.8
16 950104376 فاطمه خماري 19.8
17 950104448 مژده داوطلب 14.8
18 950104118 پرستو فتوحي 13.6
19 950104512 سمانه زماني 13.6
20 950504049 فرنوش قنبري 6.2
میانگین درصد کلاس 28.2
 


نتایج آزمون 5 سلولی مولکولی دکتر اقدم (کد سه شنبه تابستان)
 
نام درس: سلولی و مولکولی کد سهشنبه
نام استاد : دکتر اقدم 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی شماره آزمون : 5
سه شنبه 27 شهریور
1   مهشاد لطفی 47.9
2   فاطمه خماری 30.2
3   زینب اعظم پور 77.1
4   فاطمه غلامی  42.7
5   رزیتا راحتی 75.0
6   فرنوش قنبری 74.0
7   شبنم کاهه 72.9
8   نگار خالقی 58.3
9   ساناز سجادی 47.9
10   راضیه شیخ سلیمانی 55.2
11   سیما احمدی 16.7
12   مهتاب مشرف جوادی 70.8
13   فاطمه هوتان 59.4
14   فهیمه جهان تیغ  53.1
15   کیمیا پدیدار 53.1
16   زینب افضلان 55.2
17   نسیم مشهدی حسین 71.9
18   سمیه روزبهانی 63.5
میانگین درصد کلاس 56.9