۳ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2192

نتایج آزمون باکتری شناسی استاد بلوری

نتایج آزمون 4 باکتری شناسی استاد بلوری کد تابستان
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی آزمون 4
1395/05/27
1   رضا اسدزادگان 53
2   لیدا طهماسبی 66
3   نیکتا خلفی  26
4   پریسا حصاری 46
5   صبا مسلمی 56
6   فاطمه قاسم زاده 56
7   فاطمه کشاورزی 56
8   چکامه امینی 43
9   شیما شعبانی 50
10   بنفشه خداقلی پور 33
11   الناز رحیم زادگان 23
12   هدیه ساقی 50
13   اعظم دکیا 53
14   عطیه ملتی 26
15   الهه تابش 50
میانگین درصد کلاس 45.8
 

نتایج آزمون 11 باکتری شناسی استاد بلوری کد تابستان
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی آزمون  11
1395/07/07
1   شیما شعبانی 56
2   فاطمه قاسم زاده 66
3   عطیه ملتی  66
4   صبا مسلمی 66
میانگین درصد کلاس