۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 2814

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
عنوان رشته: 
دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی Health Services Management (Ph.D)
معرفی رشته:  
رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یکی از رشته های زیربنایی و پرطرفدار گروه پزشکی است که هر ساله تعداد زیادی از
دانشجویان علاقمند به تحصیل در این رشته تحصیلی با شرکت در آزمونهای سراسری وارد این عرصه شده و با علوم مدیریتی و زمینه های وابسته به آن در عرصه بهداشت و درمان آشنا می شوند. هدف اصلی از تربیت این نیروهای کلیدی و استراتژیک در سیستم بهداشتی و درمانی، افزایش کارایی و اثربخشی سیستم و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات و استفاده بهینه از منابع می باشد. چرا که از اهداف آموزشی تربیت چنین نیروهایی، ایجاد و افزایش توانایی های مدیریتی در اداره امور خدمات بهداشتی و درمانی در طی دوران تحصیل و آشنایی آنها با مسائل و چالش های بخش بهداشت ودرمان برای تصدی پست های مدیریتی در سیستم بهداشتی و درمانی در آینده است.
دانشجویان این رشته در دوران تحصیل خود را فراگرفتن علومی همچون مدیریت، اقتصاد، حسابداری، جامعه شناسی، خدمات بهداشتی و ... ضمن بهره مند شدن از یک دیدگاه و تفکر نظام گرا و جامع در مورد کلیه ابعاد نظام سلامت، آمادگی برقراری یک جریان نظام مند را در عرصه بهداشت و درمان پیدا می کنند.
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دربرگیرنده مجموعه فعالیت ها و وظایف اساسی مدیریت شامل: 1- برنامه ریزی، 2- سازماندهی، 3- هماهنگی، 4- رهبری، 5- کنترل و ... در عرصه بهداشت و درمان است. مدیر خدمات بهداشتی و درمانی باید قادر باشد نیازهای داخلی و خارجی سازمان را شناسایی کرده و به آنها پاسخ دهد و به عنوان یک هماهنگ کننده و رهبر در سیستم بهداشتی و درمانی در فراهم آوردن سلامت و رفاه اجتماعی افراد جامعه تلاش کند. یک مدیر خدمات بهداشتی و درمانی بایستی با اصول و ضوابط مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها آشنا باشد و در جهت استفاده بهینه از منابع موجود گام بردارد. در حقیقت مدیر خدمات بهاشتی و درمانی باید به عنوان یک استراتژیست دارای دیدگاه های بلندمدت و جامع باشد.
هدف و رسالت رشته:
دانش آموختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی براي مشاغل کارشناسـی و پسـت هـاي مـدیریتی بـراي سطوح مختلف موسسات و سازمانهاي نظام سلامت کشور اعم از عمومی یا تخصصی ، دولتی یا خصوصی ، کلینیک ها ، شبکه هاي بهداشتی و درمانی آماده می شوند.انتظار می رود کـه پـس از فراغـت از تحصـیل شایسـتگی لازم را جهـت ایفاي نقش هاي مدیریتی ، اداري ، اقتصادي ، کارشناسی آموزشی یا پژوهشی در زمینه هـاي مـرتبط بـا دوره تحصـیلی خود ، کارشناسی بهداشتی یا درمانی در زمینه هاي مرتبط با دوره تحصیلی خود و کار آفرینی در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی که مطابق با وظایف سازمانی و حرفه اي آنان است ، را به عهده گیرند .
زمینه های فعالیت در بازار کار
 در زمينه پژوهشي :
- انجام بررسی هاي لازم در زمینه عملیات و فعالیتهاي مختلف اعم از بهداشتی و درمانی ، اداري ومالی
در زمينه آموزشي :  
- تهیه و تدوین محتوا و وسایل آموزشی شامل بروشور، پوستر، نشریه، فیلم و ... برای شاغلین و مدیران این شاخه
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
در زمینه نظارتی:
- نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجراي برنامه هاي پیش بینی شده
- تطبیق و هماهنگی امور و خدمات با استانداردهاي تعیین شده
- بررسی و نظارت بر امور اداري ، مالی ، تغذیه ، تاسیسات ، تدارکات و انبار و سایر واحدهاي پشتیبانی
- جمع آوري اطلاعات و نیازهاي کلی واحد مربوطه از نظر ساختمان ، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات
- بررسی و تهیه و تنظیم طرحهاي مربوط به خرید ، نگهداري و کنترل در مورد وسایل و لازم مصرفی
- نظارت بر حسابرسی در زمینه هـاي : درآمـدهاي وصـولی و وجـوه دریـافتی ، هزینـه هـا ي انجـام شـده ، پـیش پرداخت هاو علی الحساب ها ، تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی ، بررسی و پیشنهاد بودجه و قیمت تمام شده
- انجام مطالعات لازم در زمینه تشکیلات و روشها ، طرح طبقه بندي مشاغل ، تهیه وظایف و لیستهاي سازمانی و آموزش کارکنان واحد مربوطه

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
مجموعه مديريت و اقتصاد
رشته دكتري تخصصي (D.Ph) اقتصاد بهداشت سازمان و مديريت روش تحقيق استعداد تحصيلي زبان انگليسي عمومي
تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب تعداد سوال ضريب
اقتصاد سلامت 40 4 40 2 20 2 30 1 40 3
سیاستگذاری سلامت 40 3 40 3 20 2 30 1 40 3
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 40 2 40 4 20 2 30 1 40 3

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مدیریت بیمارستان، اقتصاد بهداشت، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، مدیریت توانبخشی، رفاه اجتماعی، اموزش پزشکی، مدیریت اجرایی، مامایی، مدیریت پرستاری، پرستاری، مدیریت (کلیه گرایش ها)، بهداشت عمومی ، Business Administration، دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دامپزشکی