۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1803

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته توکسینهای میکروبی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته توکسینهای میکروبی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:
ميكروبشناسي پزشكي
(60 سوال باكتري شناسي، 5 سوال انگل شناسي، 5 سوال قارچ شناسي و 5 سوال ويروس شناسي)
75 سوال - ضریب 5
ايمني شناسي پزشكي 25 سوال - ضریب 2
استعداد تحصیلی 30 سوال - ضریب 1
زبان انگلیسی عمومی 40 سوال - ضریب 3