۱۲ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 29976

معرفی بازار کار، دروس و ضرایب و آینده شغلی رشته های دکتری علوم پایه پزشکی

معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته اپیدمیولوژی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته اخلاق پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته ارگونومی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته اعضای مصنوعی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته اقتصاد سلامت
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته سیاستگذاری سلامت
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته انفورماتیک پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته انگل شناسی پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته ایمنی شناسی پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته آمار زیستی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته آموزش پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته آینده پژوهشی سلامت
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته باکتری شناسی پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته توکسینهای میکروبی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته بهداشت باروری
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مامایی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته بهداشت حرفه ای
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته بینایی سنجی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته بیوشیمی بالینی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته بیولوژی تولیدمثل
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته پرستاری
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته حشره شناسی پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (هماتولوژی)
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته روانشناسی بالینی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته روانشناسی نظامی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته زیست پزشکی سامانه ای
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته زیست فناوری پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته پزشکی مولکولی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته ژنتیک پزشکی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته سالمند شناسی
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته سلامت در بلایا و فوریتها
معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته سلامت و رفاه اجتماعی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته سیاستهای غذا و تغذیه
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته شنوایی شناسی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته طب سنتی ایرانی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته طب سوزنی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم اعصاب
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم بیومدیکال مقایسه ای
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم تشریحی (آناتومی)
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم تغذیه
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم سلولی کاربردی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم و صنایع غذایی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری عصبی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی گرایش تصویربرداری سلولی مولکولی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته فارماکولوژی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته فیزیک پزشکی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته فیزیوتراپی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته قارچ شناسی پزشکی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته کار درمانی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته گفتاردرمانی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مجموعه داروسازی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مددکاری اجتماعی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مشاوره توانبخشی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مطالعات اعتیاد
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مواد دندانی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مهندسی بافت
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته مهندسی پزشکی (رباتیک)
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته نانوفناوری پزشکی
​معرفی دروس و ضرایب و بازار کار دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی