۲۷ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3188

مشاوره انتخاب شهر دکتری وزارت علوم
مشاوره انتخاب شهر دکتری وزارت علوم با حضور مشاورین و اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی

دکتر نظری
دکتر حمدی

روز حضور: 31 فروردین تا 3 اردیبهشت

ساعت 14 الی 16