۲۹ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 30660

لیست کتابهای انتشارات کروه تالیفی دکترخلیلی


کتابها IQB (بانک سوالات ایران)
  اولین و کاملترین بانک سوالات موضوعی کنکور سال‌های گذشته همراه با پاسخنامه تشریحی در مقاطع: کارشناسی ارشد، PhD، ارتقاء، علوم پایه، کارشناسی 

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته خون شناسی و بانک خون (هماتولوژی)

IQB خون‌شناسی و بانک خون (با پاسخنامه تشریحی)

IQB پلاس ایمنی شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته بیوشیمی بالینی

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB شیمی آلی «وزارت بهداشت» (با پاسخنامه تشریحی)

IQB شیمی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته ژنتیک پزشکی

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB ژنتیک (همراه با پاسخنامه تشریحی)

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته باکتری شناسی پزشکی

IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB پلاس ایمنی شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB قارچ شناسی

IQB انگل‌شناسی (کرم‌ و تک‌یاخته) (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته انگل شناسی پزشکی

IQB انگل‌شناسی (کرم‌ و تک‌یاخته) (با پاسخنامه تشریحی)

IQB پلاس ایمنی شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB قارچ شناسی

IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی

IQB ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB پلاس ایمنی شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB انگل‌شناسی (کرم‌ و تک‌یاخته) (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی

IQB قارچ شناسی

IQB پلاس ایمنی شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB انگل‌شناسی (کرم‌ و تک‌یاخته) (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد مجموعه علوم تغذیه

IQB تغذیه همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB فیزیولوژی ارشد تغذیه (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB فیزیولوژی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته مامایی

IQB بارداری زایمان (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB بیماری‌های زنان (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده
(با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی)

IQB نوزادان و مراقبت‌های مربوطه
(با پاسخنامه تشریحی)

IQB بیماری های داخلی و جراحی در مامایی
( همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB جنین شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته مشاوره در مامایی

IQB بارداری زایمان (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB بیماری‌های زنان (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB بهداشت، تغذیه مادر و کودک، تنظیم خانواده
(با نکات تکمیلی و پاسخنامه کاملا تشریحی)

IQB نوزادان و مراقبت‌های مربوطه
(با پاسخنامه تشریحی)

IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی
(همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد پرستاری

IQB پرستاری داخلی و جراحی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB پرستاری کودکان

IQB روان پرستاری همراه با پاسخ تشریحی

IQB پرستاری بهداشت جامعه همراه با پاسخ تشریحی

IQB پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

IQB پرستاری داخلی و جراحی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی) 

IQB سوالات اختصاصی فارماکولوژی (با پاسخنامه تشریحی)

IQB فیزیولوژی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB فیزیک پزشکی

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد اتاق عمل

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

بیهوشی و احیا قلبی ریوی

تکنولوژی جراحی در جراحی‌های مختلف

IQB بیماری های داخلی و جراحی در مامایی
( همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB آناتومی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد فیزیولوژی

IQB فیزیولوژی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

زیست جانوری

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی) 

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد علوم تشریحی (آناتومی)

IQB آناتومی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB بافت شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB جنین شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته میکروب شناسی مواد غذایی

IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB تغذیه همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی) 

IQB قارچ شناسی

IQB انگل‌شناسی (کرم‌ و تک‌یاخته) (با پاسخنامه تشریحی)

IQB پلاس ایمنی شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB انگل‌شناسی (کرم‌ و تک‌یاخته) (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها

IQB حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه ناقلین و نکات طلایی

IQB زیست شناسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB سم شناسی و مبارزه با بندپایان

IQB کلیات بهداشت

IQB باکتری شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB انگل‌شناسی (کرم‌ و تک‌یاخته) (با پاسخنامه تشریحی)

IQB قارچ شناسی

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد شیمی دارویی

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB شیمی آلی «مجموعه شیمی» (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی عمومی (با پاسخنامه تشریحی)

IQB شیمی تجزیه

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد سم شناسی

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB شیمی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB شیمی آلی «وزارت بهداشت» (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

سوالات اختصاصی سم‌شناسی (با پاسخنامه تشریحی)

IQB سوالات اختصاصی فارماکولوژی (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد رشته کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

IQB شیمی آلی «وزارت بهداشت» (با پاسخنامه تشریحی)

IQB شیمی تجزیه

IQB میکروبیولوژی مواد غذایی

IQB تغذیه همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB فیزیولوژی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

سوالات اختصاصی سم‌شناسی (با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

مجموعه کتابهای IQB ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

IQB نانوفناوری پزشکی (همراه با پاسخ نامه تشریحی)

IQB بیوشیمی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست‌شناسی سلولی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زیست شناسی مولکولی همراه با پاسخنامه تشریحی

IQB شیمی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB شیمی آلی «وزارت بهداشت» (با پاسخنامه تشریحی)

IQB بیوفیزیک

IQB فیزیولوژی (همراه با پاسخنامه تشریحی)

IQB زبان همراه با پاسخنامه تشریحی

 

سایر عنوان‌های
33 سال فارماکولوژی (مفاهیم، سوال و پاسخنامه تشریحی)
IQB آمار و احتمالات کشاورزی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ارگونومی
IQB استعداد تحصیلی (همراه با درسنامه جامع و پاسخنامه تشریحی)
IQB آسیب شناسی روانی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB آسیب‌شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB اصول و مبانی سازمان و مدیریت (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB اقتصاد بهداشت
IQB اکولوژی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB انفورماتیک پزشکی (کلیه دروس)
IQB آزمون‌های دکتری فیزیولوژی ( همراه پاسخنامه‌ی تشریحی)
IQB آزمون‌های روانی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB آمار و روش تحقیق (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB بیوانفورماتیک (همراه با پاسخنامه تشریحی)(ویراست سوم)
IQB حرکت شناسی (همراه با پاسخ تشریحی)
IQB درسنامه جامع آمار زیستی (به همراه تست سال‌های گذشته با پاسخنامه کاملاً تشریحی) (چاپ دوم)
IQB ریاضی برای علوم پزشکی (همراه با درسنامه و پاسخنامه تشریحی)
IQB روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی (همراه با چکیده فصول و پاسخنامه تشریحی)
IQB روانشناسى رشد (همراه با پاسخنامه تشريحى)
IQB زبان انگلیسی
IQB زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم
IQB زبان علوم ورزشی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB شيمي تجزيه دستگاهي (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB شیمی فیزیک «مجموعه شیمی » (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB شیمی مواد غذایی (همراه با نکات طلایی)
بانک سوالات دانشگاه آزاد اسلامی
سوالات اختصاصی فارماکوگنوزی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB فیزیک داروسازی (به همراه درسنامه و پاسخنامه تشریحی آزمون‌های جامع علوم پایه)
IQB فیزیولوژی دکترای بیوشیمی بالینی
IQB فرهنگ و اصطلاحات اپیدمیولوژی همراه با پاسخنامه‌ی تشریحی
IQB مدیریت ورزشی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB مدیریت مالی در نظام سلامت (همراه با درسنامه جامع و نکات کلیدی)
IQB میکروبیولوژی، مجموعه ویروس‌، قارچ‌، ایمنی‌شناسی،زیست‌شناسی (تنه مشترک)
SQP سوالات اختصاصي فارماسیوتیکس (همراه با پاسخنامه تشریحی)
SQP سوالات اختصاصي داروسازي باليني (همراه با پاسخنامه تشریحی)
SQP مجموعه سوالات آزمون های ارزشیابی داروسازان خارج از کشور
 

کتابهای الگوریتم
  خلاصه‌برداری استاندارد از تمام سرفصل‌ها به‌صورت الگوریتم، شکل، جدول، نمودار و ... 
  منطبق با آخرین ویرایش منابع اعلام شده و پوشش 90-80 % سوالات کنکور با استفاده از نکات
  چشم‌انداز کلی از فصول و مباحث مهم و پرتکرار کنکوری جهت مرور سریع

میانبر الگوریتم ایمنی‌شناسی
میانبر الگوریتم انگل شناسی (کرم شناسی و تک یاخته شناسی)
میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)
میانبر الگوریتم بیوشیمی
میانبر الگوریتم تغذیه و رژیم درمانی (بر اساس کراوس 2017 و مادرن 2014)
میانبر الگوریتم جنین‌شناسی
میانبر الگوریتم حرکت شناسی کاربردی (همراه با سوالات سالهای گذشته)
میانبر الگوریتم زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی
میانبر الگوریتم زیست شناسی عمومی
میانبر الگوریتم ژنتیک
میانبر الگوریتم سلولی و مولکولی
میانبر الگوریتم شیمی عمومی و آلی
میانبر الگوریتم علوم و صنایع غذایی
میانبر الگوریتم فارماکوگنوزی
میانبر الگوریتم قارچ‌شناسی
میانبر الگوریتم ویروس‌شناسی
میانبر الگوریتم هماتولوژی و بانک خون
ساده ساز آناتومی (ترفندهای سریع یادگیری)
ایمونوتوربو

 کتابهای IQB ده سالانه
  گردآوری دفترچه سوالات 10 سال اخیر کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه تشریحی
  معتبرترین و مفیدترین منبع مرور و جمع‌بندی جهت آمادگی آزمون ارشد و دکتری وزارت بهداشت 
  منبعی جامع جهت شبیه‌سازی فضای کنکور ارشد و دکتری  

IQB ده سالانه ارگونومی ویژه آزمون كارشناسی ارشد به همراه پاسخنامه تشریحی
IQB ده سالانه ارزیابی فناوری سلامت (HTA) «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه اپیدمیولوژی «کارشناسی ارشد و دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه اتاق عمل «كارشناسي ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه اقتصاد سلامت «کارشناسی‌ارشد و دکتری»
IQB ده سالانه آمار زیستی «دکتری تخصصی» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه انگل‌شناسی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه بهداشت و ایمنی مواد غذایی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه بهداشت مواد غذایی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 1507 «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه بیوتکنولوژی «دکتری» (همراه با پاسخنامه کاملا ًتشریحی)
IQB ده سالانه تربیت بدنی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه پرستاری «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه کاملاً تشریحی و تحلیلی)
IQB ده سالانه پزشکی مولکولی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه داروسازی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه ژنتیک پزشکی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه سلامت سالمندی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه سم شناسی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه علوم تشریحی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه علوم تشریحی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه علوم تغذیه «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه علوم تغذیه «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه علوم و صنايع غذايي (گرایش كنترل كيفي و بهداشتی) «كارشناسي ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه علوم و مهندسي محيط زيست «كارشناسي ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه فیزیک پزشکی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه فیزیک پزشکی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه فیزیولوژی «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه قارچ‌شناسی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه مامایی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه میکروب‌شناسی موادغذایی
IQB ده سالانه مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی (1206) «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه مهندسی بهداشت حرفه‌ای «کارشناسی ارشد» (همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ده سالانه نانوفناوری پزشکی «دکتری» (همراه با پاسخنامه تشریحی)IQB بانک سوالات 13 سال بیوشیمی
 کتابهای جامع:
  جایگزینی مناسب برای منابع متعدد اعلام شده با حجم متناسب مطالب
  تألیف طبق آخرین منابع اعلام شده توسط اساتید برتر هر رشته و اعضاء هیئت علمی دانشگاه 
  حاوی تمام مطالب و نکات به صورت کامل، جامع و نگارش ساده و روان
  کسب توانایی پاسخ دهی به تمامی تست‌های کتاب IQB و ما طراحان پس از مطالعه کامل کتاب

ایمونولوژی
آموزش تفسیر آنژیوگرافی و کاتتریسم قلب (به همراه DVD)

ایمونولوژی سلولی و ملکولی ابوالعباس 2012 رنگی (با 60% تخفیف)
ایمونولوژی جامع (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و Ph.D رشته ایمونولوژی)
اصول ارزیابی تغذیه به انضمام تغذیه در دوران های مختلف زندگی
جامع آسیب شناسی روانی
جامع ارزیابی‌های روان‌شناختی
جامع بهداشت مادر و کودک
جامع بیوفیزیک
جامع روانشناسی فیزیولوژیک
جامع زبان انگلیسی
جامع زبان انگلیسی علوم‌ پزشکی
جامع ژنتیک پزشکی
جامع سلولی و مولکولی
جامع شیمی دارویی
جامع بیوفیزیک غشاء
جامع تک یاخته شناسی
جامع باکتری‌شناسی (ویژه کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی و سایر رشته‌های وزارت بهداشت)
جامع بهداشت
جامع تداخل دارو و غذا
جامع سایتوکاین (رنگی)
جامع جانورشناسی مهره داران
جامع نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی «کاربست مشاوره و روان‌درمانی»
جامع رادیوبیولوژی (همراه با سوالات کنکور سال های گذشته و سوالات تالیفی)
جامع سم‌شناسی پایه
جامع اصول و مبانی پیشرفته اپیدمیولوژی
جامع شیمی آلی و عمومی
جامع بارداری زایمان
جامع بهداشت مواد غذایی
جامع بیوشیمی
روان‌شناسی رشد
جامع کرم‌شناسی
جامع تک یاخته شناسی (همراه با سوالات تالیفی و نکات کلیدی)
جامع نوزادان و مراقبت‌های مربوطه
جامع ویروس شناسی پزشکی
جامع کاردرمانی
جامع مروری جامع بر فیزیولوژی پزشکی
جامع مدیریت ورزشی
جامع فناوری نانو "اصول و کاربردها در دانش پزشکی"
جامع فارماکولوژی (بر اساس کاتزونگ 2013)
ایمونولوژی جامع (ویژه دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی)
ایمونولوژی جامع (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های غیر ایمونولوژی)
بررسی جامع بیماری آلوپسی آره آتا
تلومر و تلومراز تکنیک ها و روش ها
جادوی دانش
چکیده‌ی ایمونولوژی سلولی و مولکولی (ابوالعباس2015)
خلاصه‌ای بر تکنیک RT-qPCR
خودمراقبتی در بیماران مبتلا به سرطان
درسنامه جامع آناتومی
دایره المعارف سم شناسی
راهنمای کاربردی تغذیه بالینی و رژیم درمانی
راهنمای کاربردی ریزمغذی‌ها و مکمل‌های رایج در دوران‌های مختلف زندگی، ورزشکاران و کنترل وزن
زیست شناسی دریا با نگرش اکولوژیک
ژنتیک و ژنومیک انسانک
ژنتیک پایه و پزشکی
سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب
سم‌شناسی شغلی
سم‌شناسی سلولی و مولکولی
سموم عصبی (نوروتوکسین ها)
شکل شناسی بند پایان و حشرات در آزمایشگاه (شکل شناسی زیست شناسی و اهمیت پزشکی)
ضروریات ایمونولوژی
طراحی پرایمر در تکنیک PCR (آشنایی با نرم‌افزارهای طراحی پرایمر در PCR)
فیزیولوژی آبزیان (همراه با سوالات سالهای گذشته با پاسخ تشریحی)
فرآیندهای تصفیه آب (چکیده کتابهای AWWA و MWH)
قارچ‌شناسی پزشکی (به انضمام تازه‌های قارچ‌شناسی)
فیزیولوژی انسان
فیزیولوژی سلول (رنگی - گلاسه)
کلیات مبانی روش تحقیق در حوزه زیست‌پزشکی
کتاب کار زیست شناسی سلولی
کتاب کار بیوشیمی (جلد اول)
کتاب کار بیوشیمی (جلد دوم)
کتاب کار بیوشیمی (دو جلد)
مجموعه اکولوژی دریا (با تاکید بر آلودگی دریا و پستانداران دریایی)
مبانی برنامه‌ریزی در نظام سلامت (همراه با مجموعه سوالات برنامه‌ریزی راهبردی)
مرور سریع آمار زیستی
مرورری بر روش های تولید آنتی بادی های منوکلونال
مبانی آزمایش‌های سرولوژی به همراه ایمونوگلوبولین‌ها
متابولیسم و تغذیه‌ی ورزشی کاربردی (به‌همراه راهنمای کامل مکمل‌های ورزشی)
مروری جامع بر بیماری میاستنی‏ گراویس
میکروب شناسی عملی
میکروب شناسی پزشکی
معجزه بیوشیمی
میکروبیولوژی (عمومی، محیطی، غذایی، بیوتکنولوژی میکروبی – پزشکی)
میکروب‌شناسی پزشکی 7 استاد (ویروس و باکتری)
مرور سریع اصول و روش‌های اپیدمیولوژی
مبانی رفتارسازمانی (همراه با سوالات سال‌های اخیر)
مقدمه‌ای بر نانوفناوری پزشکی
نانو ذرات تشخیصی درمانی در سرطان
نظریه‌های شخصیت «فیست»
نقش فاکتورهای نسخه‌برداری در هماتوپوئیز و بدخیمی‌های خونی
نوروفارماکولوژی (همراه با سوالات سال‌های اخیر)
واژه‌نامه تصویری فناوری اطلاعات سلامت
هماتولوژی سلولی و ملکولی (دوره 3 جلدی)
2000 نکته بارداری و زایمان، نوزادان و مراقبت‌های ویژه
 کتابهای ما طراحان:
  اولین بانک سوالات تألیفی طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی برای رشته های وزارت بهداشت
  تکمیل کننده مجموعه سوالات کتاب های IQB
  سوالات از کلیه منابع معرفی شده وزارت بهداشت و کلیه سرفصل های لازم جهت کنکور طراحی و تألیف شده است. 

ما طراحان انگل شناسی
ماطراحان انگل‌شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ماطراحان انگل‌شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ماطراحان خودآموز پیشرفته فیزیک اتمی هسته‌ای (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ما طراحان شیمی آلی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ما طراحان شیمی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ما طراحان علوم تغذیه و رژیم درمانی (همراه با پاسخنامه تشریحی) (دو جلد)
ماطراحان گفتار درمانی اختلالات زبانی (ریا پائول) و اختلالات حرکتی گفتار (دافی)(همراه با پاسخنامه تشریحی)
ما طراحان نانوفناوری (همراه با پاسخنامه تشریحی)
ما طراحان 700 تست فارماکولوژیماطراحان انگل‌شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی)