۷ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 88646

لیست رشته های دکتری وزارت بهداشت و رشته های مجاز

با مدرک کارشناسی ارشد، مجاز به شرکت در چه رشته هایی از آزمون دکتری وزارت بهداشت هستم؟
1. عنوان مدرك تحصيلي داوطلبان اعم از دانشنامه يا گواهی تحصيلی بايد دقيقاً منطبق با رشته هاي قيد شده به عنوان مدارک تحصيلی مورد پذيرش باشد.
2. براساس مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 1389/12/27 شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشكي دارندگان دانشنامه و يا گواهی نامه تخصصی بالينی و يا فوق تخصصی بالينی در رشته هایی كه دكتراي عمومي پزشكی جزو مدارک مورد پذيرش ميباشد، مجاز به شركت در آزمون مربوطه ميباشند.

 
رشته های دکتری وزارت بهداشت مدارك تحصيلي مورد پذيرش 
دکتری اپیدمیولوژی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، دامپزشكي
كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي؛ كارشناسي ارشد جمعيت شناسي؛ جغرافياي پزشكي؛ آمار رياضي 
دکتری اخلاق پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري حرفه اي پزشكي؛ داروسازي؛ دندانپزشكي
كارشناسي ارشد پرستاري، مامايي و فيزيوتراپي و دارندگان مدال طلا و نقره المپياد دانشجويي با مدرك كارشناسي رشد رشته های علوم پزشكی
دکتری ارگونومی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي و يا كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته هاي ارگونومي؛ ايمني صنعتي؛ طراحي صنعتي؛ مديريت سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايشها) 
دکتری اعضای مصنوعی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد در رشته هاي اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي و پزشكي عمومي  
دکتری اقتصاد سلامت
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم آزمايشگاهي
كارشناسي ارشد رشته هاي اقتصاد بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزيابي فناوري سلامت؛
مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ اپيدميولوژي؛ آمار زيستي؛ مديريت مالي؛ مديريت بازرگاني 
دکتری انفورماتیک پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي كامپيوتر (كليه گرايشها)؛ مهندسي الكترونيک؛ رياضي و آمار؛ بيوانفورماتيك؛ فناوري اطلاعات؛ مديريت فناوري اطلاعات؛ مهندسي پزشكي؛ مهندسي فناوري اطلاعات؛ مديريت فناوري اطلاعات پزشكي؛ مهندسي پزشكي؛ علوم كامپيوتر (sciences computer)؛ بيوفيزيک؛ مديريت كارآفريني (با پايه كارشناسي مهندسي كامپيوتر) ؛ كليه رشته هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي
دكتراي حرفه اي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و علوم آزمايشگاهي 
دکتری انگل شناسی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد انگل شناسی پزشکی؛ علوم آزمايشگاهي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ پاتوبيولوژي
دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دكتري عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دامپزشكي؛ قارچ شناسي؛ ميكروبيولوژي
دکتری ایمنی شناسی پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد ايمني شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي؛ پاتوبيولوژي؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژیبيوشيمي باليني؛ ميكروبشناسي پزشكي؛ انگل شناسی پزشکی؛ زيست شناسي (كليه گرايشها غيراز گرايش علوم گياهی)؛ قارچ شناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ ژنتيك انساني؛ ايمونوژنتيک؛ بيوتكنولوژی
دكتري عمومي پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی؛ دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهی؛ دكترای حرفه ای دامپزشكی؛ بيوفيزيک
دکتری آمار زیستی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسی ارشد آمار زيستي (حياتي)
دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد آموزش بهداشت؛ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت؛ مهندسي بهداشت محيط؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ علوم تغذيه؛ علوم اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعي؛ توسعه محلي گرايشهاي شهری و روستایی؛ آموزش پزشكی؛ روانشناسي؛ علوم تربيتي؛ پرستاری؛ مشاوره؛ مديريت رسانه؛ آموزش بزرگسالان؛ آموزش پزشكی؛ سياستگذاري سلامت؛ مامايي؛ پرستاري؛ ژورناليسم پزشكي و بهداشت روان
دكترای عمومی پزشكی و دندانپزشكی؛ دكتراي حرفه ای دامپزشكی و متخصصين بالينی 
دکتری آموزش پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتراي تخصصي باليني و فوق تخصصي باليني؛ دكتري حرفه اي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي
كارشناسي ارشد تمام رشته هاي علوم پزشكي؛ مديريت آموزشي؛ مديريت برنامه ريزي آموزش عالي؛ كارشناسي ارشد علوم تربيتي در سه گرايش برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي و تكنولوژي آموزشي؛ برنامه ريزي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي؛ اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور؛ اعضاي هيئت علمي گروه هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي (با پرداخت شهريه) 
دکتری آینده پژوهی سلامت
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ اقتصاد بهداشت؛ ارزيابي فناوري سلامت؛ اپيدميولوژي؛ فناوري اطلاعات سلامت؛ آينده پژوهي؛ دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) 
دکتری باکتری شناسی پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد ميكروب شناسي پزشكي؛ پاتوبيولوژي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ ميكروبيولوژي؛ قارچ شناسي پزشكي؛ انگل شناسی پزشکی؛ ويروس شناسي پزشكي؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دكتري حرفه اي دامپزشكي؛ ميكروبشناسي مواد غذايي
دکتری بهداشت باروری
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي مامايي؛ مشاوره در مامايي؛ مديریت خدمات بهداشتی و درمانی (با پايه كارشناسي بهداشت عمومي و يا مامايي)؛ آموزش بهداشت (با پايه كارشناسي مامايي)؛ آموزش پزشكي (با پايه كارشناسي مامايي) 
دکتری بهداشت حرفه ای
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي (بهداشت صنعتي)؛ ارگونومي؛ سم شناسي؛ بهداشت ايمني صنعتي  
دکتری بهداشت و ايمني مواد غذايي
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي، داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي
کارشناسي ارشد رشته هاي:
بهداشت وایمنی مواد غذایی؛ ميكروب شناسي مواد غذايي؛ علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل كيفي و بهداشتي؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ علوم تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه؛ مهندسي بهداشت محيط؛ كنترل مواد خوراكي و آشاميدني (با پايه ليسانس علوم و صنايع غذايي)
دکتری بینایی سنجی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته بينايي سنجي
دکتری بیوشیمی بالینی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني؛ بيوشيمی؛ داروسازی؛ علوم تغذيه؛ زيست شناسي گرايش بيوشيمی؛ شيمي (با پايه ليسانس بيوشيمي)؛ دكتري عمومي پزشكی، دامپزشكی، داروسازی و دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهي
دکتری بیولوژی تولیدمثل
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري پزشكي عمومي؛ دامپزشكي؛ دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهی و يا كارشناسي ارشد پرستاري؛ مامايي؛ فيزيولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني؛ ويروس شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروبيولوژي (ميكروب بيماري زا) ؛ ايمني شناسي پزشكي؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژیعلوم تشريحي؛ بيولوژي توليد مثل؛ بيولوژي (كليه گرايشها)؛ زيست فناوري پزشكي 
دکتری پرستاری
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي آموزش يا مديريت خدمات پرستاري و يا رشته ها و گرايش هاي مربوط به پرستاري؛ كارشناسي ارشد هوشبري با ليسانس پرستاري
دکتری پزشکی مولکولی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دكتري حرفه اي دامپزشكي، علوم آزمايشگاهي؛ مقاطع تخصصي و فوق تخصصي پزشكي و يا كارشناسي ارشد رشته هاي باكتري شناسي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ بيوفيزيك؛ فيزيولوژي؛ ژنتيك انساني؛ قارچ شناسي؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه باناقلين (بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها)؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی)؛ ويروس شناسي؛ زيست شناسي (باگرايش بيوشيمي، ژنتيك، سلولي مولكولي و ميكروبيولوژي)؛ انگل شناسي؛ ميكروبيولوژي؛ ايمونولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ تغذيه 
دکتری توکسین های میکروبی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي مواد غذايي؛ زيست شناسي (كليه گرايشها)؛ انگل شناسی پزشکی؛ ايمني شناسي پزشكي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين (بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها)؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ بيوشيمي باليني؛ سم شناسي، قارچ شناسي پزشكي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) ميكروبي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) دارويي؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دندانپزشكي و دامپزشكي 
دکتری حشره شناسی پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي (بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها)؛ انگل شناسي پزشكي؛ زيست شناسي (به غير از گرايش گياهي)؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي
دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد هماتولوژی؛ علوم آزمايشگاهی؛ پاتوبيولوژی؛ بيوشيمي باليني؛ ايمني شناسي پزشكي؛ ژنتيك انساني؛ دكتری عمومی پزشكي، دندانپزشكی و داروسازی و دكتری حرفه ای علوم آزمايشگاهی؛ دامپزشكی 
دکتری روانشناسی بالینی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد روانشناسي باليني؛ روانشناسي سلامت؛ روانشناسي باليني كودك و نوجوان؛ روانشناسي شخصيت؛ روانسنجي و رشته هاي روانشناسي (مشاوره، تربيتي، عمومي و استثنائي)؛ بهداشت روان؛ دكتري عمومي پزشكي
دکتری روانشناسی نظامی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد روانشناسي (كليه گرايشها)؛ بهداشت روان و دكتراي عمومي پزشكي  
دکتری زیست پزشکی سامانه ای
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي در رشته هاي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي و كارشناسي ارشد رشته هاي بيوشيمي باليني؛ زيست شناسي سلولي مولكولي (كليه گرايش ها)؛ علوم و فناوري ميكروبي (كليه گرايشها)؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ علوم و فناوري نانو (كليه گرايشها)؛ زيست شناسي گرايش بيوفيزيك؛ ژنتيك انساني؛ آمار زيستي؛ نانوفناوري پزشكي (نانوتكنولوژي پزشكي)؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) ميكروبي؛ زيست فناوري (بيوتكنولوژي) مولكولي؛ بيوانفورماتيك؛ انفورماتيك پزشكي
دکتری زیست فناوری پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد پزشكي مولكولي؛ باكتري شناسي؛ بيوشيمي؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژینانوفناوري پزشكي (نانوتكنولوژي پزشكي)؛ ايمني شناسي؛ ويروس شناسي؛ ژنتيك؛ ژنتيك انساني؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ بيوتكنولوژي؛ بيوتكنولوژي كشاورزي؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ زيست شناسي (كليه گرايش ها)؛ زيست پزشكي؛ انگل شناسي؛ ميكروب شناسي؛ قارچ شناسي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين (بيولوژي و كنترل ناقلين بيماريها)؛ نانوزيست فناوري؛ دكتراي عمومي رشته هاي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي 
دکتری ژنتیک پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته ژنتيك؛ ژنتيك انساني؛ بيوشيمي باليني؛ ايمني شناسي پزشكي؛ زيست شناسي (گرايش هاي علوم سلولي و مولكولي؛ ژنتيك و بيوشيمي)؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ هماتولوژی (خون شناسی)؛ بيوتكنولوژي ميكروبي؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و يا متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي؛ دكتراي علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي 
دکتری سالمند شناسی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته هاي سالمند شناسي؛ سلامت سالمندي؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومي؛ اپيدميولوژي؛ مديريت توانبخشي؛ مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مددكاري اجتماعي؛ بينايي سنجي؛ رفاه اجتماعي؛ روانشناسي باليني؛ پرستاري؛ مامايي؛مشاوره در مامايي؛ فيزيوتراپي؛ شنوايي شناسي؛ كاردرماني؛ گفتار درمانی؛ علوم تغذيه؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ جامعه شناسي؛ پژوهش هاي اجتماعي؛ جامعه شناسي؛ جمعيت شناسي؛ مديريت ورزشي و دكتري عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي
دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دندانپزشكي؛ دكتراي علوم آزمايشگاهي و دكتراي دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد كليه رشته هاي علوم پزشكي و كارشناسي ارشد رشته هاي: مطالعات دفاعي، استراتژيك؛ مديريت بحران؛ پدافند غيرعامل؛ مديريت سوانح طبيعي؛ مهندسي فناوري اطلاعات IT با گرايش امنيت اطلاعات؛ ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)؛ مشاوره (مدرسه اي، شغلي، خانوادهاي، توانبخشي)؛ مديريت اجرايي؛ مديريت ورزشي؛ محيط زيست؛ مهندسي پزشكي؛ مديريت فناوري اطلاعات؛ مديريت شهري؛ مخاطرات محيطي (گرايش طبيعي و انسان ساخت)؛ مديريت دولتي؛ مديريت محيط زيست با گرايش مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست
دکتری سلامت و رفاه اجتماعی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد دركليه رشته هاي علوم پزشكي؛ علوم اجتماعي (كليه گرايش ها)؛ روانشناسي (كليه گرايش ها)؛ پژوهش علوم اجتماعي؛ علوم ارتباطات اجتماعي؛ ارتباطات اجتماعي (تحقيق درارتباطات اجتماعي)؛ برنامهريزي رفاه اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري؛ مديريت دولتي؛ جغرافيا و برنامه ريزي شهري؛ جغرافيا و برنامه ريزي روستايي؛ بهداشت روان؛ دكتراي عمومي پزشكي
دکتری سیاستهای غذا و تغذیه
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد علوم تغذيه؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ اقتصاد بهداشت؛ مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ اپيدميولوژي؛ آموزش بهداشت؛ آمار زيستي؛ علوم و صنايع غذايي (گرايش كنترل كيفي و بهداشتي)؛ بهداشت وایمنی مواد غذایی؛ علوم تغذيه دربحران و حوادث غيرمترقبه؛ مديريت (با پايه كارشناسي تغذيه) ؛ كنترل مواد خوراكي و آشاميدني (با پايه كارشناسي علوم تغذيه) ؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي 
دکتری سیاستگذاری سلامت
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ اقتصاد بهداشت (تمام گرايش ها)؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ برنامه ريزي رفاه اجتماعي؛ اپيدميولوژي؛ بهداشت محيط؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ ارزيابي فناوري سلامت؛ آموزش بهداشت؛ اموزش بهداشت و ارتقاء سلامت؛ سلامت سالمندي؛ اكولوژي انساني؛ پرستاري؛ مامايي؛ سلامت و ترافيك؛ سياستگذاري عمومي، دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دكتراي دامپزشكي؛ MBA مديريت بيمارستاني؛ MBA مديريت دارو؛ كارشناسي ارشد رشته هاي مديريت اجرايي، مديريت بازرگاني و MBA) با پايه كارشناسي علوم پزشكي و 2 سال سابقه اشتغال در سيستم سلامت كشور با تاييد بالاترين مقام دستگاه مربوطه)
دکتری شنوایی شناسی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته شنوایی شناسی يا دكتري عمومي پزشكي
دکتری طب سنتی ایرانی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي و رشته هاي تخصصي باليني 
دکتری طب سوزنی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي و رشته هاي تخصصي باليني 
دکتری علوم اعصاب
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتري عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و دامپزشكي؛ كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي؛ زيست شناسي (با گرايش علوم سلولي و مولكولي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي، ژنتيك و بيوشيمي)؛ ژنتيك انساني؛ ژنتيک پزشكی؛ علوم تشريحی (آناتومی)؛ سم شناسي؛ بيوشيمي باليني؛ علوم شناختي (كليه گرايش ها)؛ فارماكولوژي؛ فيزيوتراپي؛ كاردرماني؛ گفتاردرماني؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛ بينايي سنجي؛ شنوايي شناسي؛ فيزيك پزشكي؛ بيوفيزيك؛ فناوري تصويربرداري پزشكي؛ روانشناسي باليني؛ روانشناسي كودك و نوجوان؛ روانشناسي سلامت؛ مهندسي بيومكانيك؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايش ها)؛ مهندسي برق – الكترونيك؛ رياضي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ هوش مصنوعي؛ روانشناسي عمومي
دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد علوم تشريحی (آناتومی)؛ فيزيولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني؛ ايمني شناسي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ انگل شناسي؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسي؛ قارچ شناسي پزشكي؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی)؛ ميكروبشناسي پزشكي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ بهداشت وایمنی مواد غذایی؛ علوم تغذيه؛ تغذيه باليني؛ ميكروب شناسي مواد غذايي؛ سم شناسي؛ زيست شناسي سلولي مولكولي؛ زيست شناسي جانوري (همه گرايشها)؛ زيست فناوري ميكروبي؛ زيست فناوري مولكولي، دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي
دکتری علوم تشریحی (آناتومی)
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد علوم تشريحی (آناتومی)؛ جنين شناسي؛ بافت شناسي
دكتري پزشكي، دندانپزشكي، دامپزشكي
دکتری علوم تغذیه
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ علوم تغذيه در بحران و حوادث غيرمترقبه؛ تغذيه باليني؛ تغذيه ورزشي؛ علوم وصنايع غذايي؛ بيوشيمي باليني؛ مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه) ؛ كارشناسي ارشد فيزيولوژي ورزشي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه)؛ بهداشت و ایمنی مواد غذایی (با پايه كارشناسي علوم تغذيه) ؛ كنترل مواد خوراكي و آشاميدني (با پايه كارشناسي علوم تغذيه) ؛ بيوشيمي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه)؛ زيست شناسي جانوري (با پايه كارشناسي علوم تغذيه)؛ مهندسي كشاورزي گرايش صنايع غذايي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه)؛ دكتري عمومي پزشكي؛ داروسازي لازم به ذكر است مهندسي كشاورزي علوم دامي (گرايش تغذيه دام) مجاز به شركت در آزمون نمي باشند.
دکتری علوم سلولی کاربردی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد علوم تشريحي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي (كليه گرايشها)؛ زيست شناسي (كليه گرايش ها)؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ ميكروب شناسي پزشكي؛ ميكروب شناسي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ بيوتكنولوژي؛ سم شناسي؛ بيولوژي تكويني؛ ايمني شناسي پزشكي؛ فيزيولوژي؛ فارماكولوژي؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژینانوفناوري پزشكي (نانوتكنولوژي پزشكي)؛ دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي؛ دندانپزشكي؛ داروسازي و دكتراي حرفه اي دامپزشكي
دکتری علوم و صنایع غذایی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم و صنايع غذايي (كليه گرايش ها)؛ شيمي مواد غذايي؛ ميكروبيولوژي مواد غذايي؛ مهندسي صنايع غذايي؛ علوم غذايي؛ مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و صنايع غذايي)، بهداشت وایمنی مواد غذایی؛ بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي (با پايه كارشناسي علوم تغذيه يا علوم و صنايع غذاييگرايش كنترل كيفي و بهداشت يا بهداشت محيط و يا بهداشت عمومي)؛ كنترل مواد خوراكي و آشاميدني (با پايه ليسانس علوم و صنايع غذايي) ؛ دكتراي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و دامپزشكي
دکتری علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشکی – گرایش تصویربرداری عصبی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي؛ مهندسي پزشكي(گرايش بيوالكتريك)؛ مهندسي برق (كليه گرايشها)؛ فناوري تصويربرداري پزشكي (MRI و سي تي اسكن)؛ آمار رياضي؛ رياضي با گرايشهاي محض و كاربردي؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ مهندسي هسته اي گرايش مهندسي پرتو پزشكي
دکتری علوم وفناوریهای تصویربرداری پزشکی – گرایش سلولی مولکولی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
بيولوژي سلولي و ملكولي (كليه گرايشها)؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ فيزيك پزشكي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ بيوشيمي باليني؛ بيوفيزيك؛ فيزيولوژي؛ نانوفناوري پزشكي؛ مهندسي هسته اي گرايش مهندسي پرتو پزشكي؛ دكتري عمومي پزشكي و دكتري عمومي داروسازي
دکتری فارماکولوژی پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد فارماكولوژي؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتري حرفهاي علوم آزمايشگاهي
دکتری فیزیک پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته های فيزيک پزشكی؛ فيزيك؛ بيوفيزيک؛ مهندسي پزشكي؛ مهندسي پرتو پزشكي؛ مهندسي هسته اي (گرايش پرتوپزشكي)؛ تكنولوژي راديولوژي؛ پرتوپزشكي؛ فناوري تصويربرداري پزشكي (MRI)؛ پزشكي هسته اي؛ راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي؛ فوتونيك؛ دكتراي پزشكي عمومي، دندانپزشكي و داروسازي
دکتری فیزیوتراپی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد فيزيوتراپي؛ فيزيوتراپي ورزشي؛ دكتري عمومي پزشكی
دکتری فیزیولوژی پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد فيزيولوژي؛ فيزيولوژي (انساني، جانوري و دام)؛ زيست شناسي (گرايش جانوري و سلولي و مولكولي)؛ پرستاري (از جمله بيهوشي)؛ مامايي؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دامپزشكي
دکتری فیزیولوژی ورزشی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته هاي فيزيولوژي؛ تربيت بدني - كاردرمانی؛ فيزيوتراپي؛ بيوشيمي - بيولوژي ملكولي؛ علوم تشريحي و دكتري عمومي داروسازي؛ پزشكي و دندانپزشكي 
دکتری قارچ شناسی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي؛ قارچ شناسي؛ باكتري شناسي پزشكي؛ انگل شناسی پزشکی؛ پاتوبيولوژي؛ ميكروبيولوژي پزشكي؛ دكتري عمومي پزشكي؛ داروسازي؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دامپزشكي
دکتری کاردرمانی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد كاردرماني و ارگونومي (با پايه كارشناسي كاردرماني)  
دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي و غيرپزشكي؛ فناوري اطلاعات سلامت؛ آموزش مدارك پزشكي؛ مدارك پزشكي؛ مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ انفورماتيك پزشكي؛ اقتصاد بهداشت؛ علم سنجي؛ علم اطلاعات و دانش شناسي
دکتری گفتاردرمانی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد كليه رشته ها صرفا با مدرك كارشناسي گفتار درمانی
دکتری مامایی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد رشته های مامایی و مشاوره در مامایی 
دکتری مددکاری اجتماعی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
دكتراي عمومي؛ كليه رشته هاي كارشناسي ارشد علوم پزشكي (با كارشناسي مددكاري اجتماعي) ؛ كارشناسي ارشد مددكاری اجتماعی؛ مديريت خدمات اجتماعي؛ رفاه اجتماعي
دکتری مشاوره توانبخشی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد مشاوره و روانشناسي دركليه گرايش ها؛ كاردرماني؛ فيزيوتراپي؛ گفتاردرماني؛ شنوايي شناسي؛ رفاه اجتماعي؛ روانشناسي سلامت؛ روانشناسي نظامي؛ كودكان استثنايي؛ مديريت توانبخشي؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛ پرستاري؛ بهداشت روان؛ دكتراي عمومي پزشكي
دکتری مطالعات اعتیاد
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كليه رشته هاي علوم پزشكي و غير علوم پزشكي در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي؛ متخصصين باليني و دكتري تخصصي (.D.Ph)
لازم به ذكر است به غير از دانش آموختگان دوره دكتري عمومي پزشكي، متخصصين باليني پزشكي و رشته روانشناسي باليني؛ ساير داوطلبان ملزم به ارائه حداقل يك مقاله يا يك كتاب يا پايان نامه (مقطع كارشناسي ارشد يا بالاتر) با موضوع اعتياد ميباشند كه لازم است هنگام ثبت نام آزمون، ارائه (آپلود) نمايند. بررسي موضوع و تاييد يا عدم تاييد آن به عهده هيات ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي رشته خواهد بود. لازم به ذكر در هر صورت (تاييد يا عدم تاييد) هزينه ثبت نام برگردانده نخواهد شد.
دکتری مدیریت اطلاعات سلامت
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد آموزش مدارک پزشكي؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ مددكاري اجتماعي؛ كتابداري و اطلاع رساني پزشكي؛ كتابداری و اطلاع رسانی؛ مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ فناوري اطلاعات سلامت؛ انفورماتيك پزشكي؛ ارزيابي فناوري سلامت و دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد در رشته مديریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ مديريت بيمارستان؛ اقتصاد بهداشت؛ آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، ارزيابي فناوري سلامت؛ مديريت توانبخشي؛ رفاه اجتماعي؛ آموزش پزشكي؛ مديريت اجرايي؛ مامايي؛ مديريت پرستاري؛ پرستاري؛ مديريت (كليه گرايشها) ؛ بهداشت عمومي؛ Business Administration؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دامپزشكي
دکتری مهندسی بافت
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد علوم تشريحي (آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي)؛ زيست شناسي (كليه گرايشها)؛ بيوتكنولوژي؛ ايمني شناسي پزشكي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ مهندسي پزشكي (كليه گرايشها)؛ فيزيولوژي؛ بافت شناسي؛ فارماكولوژي؛ سم شناسي؛ بيوپليمر؛ بيومواد؛ بيوشيمي باليني؛ ژنتيك انساني؛ خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژی)؛ فيزيك پزشكي؛ نانوتكنولوژي؛ نانوفناوري پزشكي؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ مهندسي پليمر؛ مهندسي مواد، مهندسي شيمي؛ شيمي؛ بيوشيمي؛ مهندسي مكانيک (كليه گرايشها)؛ زيست شناسي تكويني؛ بافت شناسي دامپزشكي؛ مهندسي كامپيوتر؛ مهندسي نساجي؛ مهندسي برق (كليه رشته ها)
دكتراي عمومي در رشته هاي پزشكي؛ داروسازي و دندانپزشكي؛ دكتري حرفه اي دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي
دکتری مهندسی بهداشت محیط
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط؛ مهندسي محيط زيست؛ مهندسي بهسازي محيط؛ مهندسي عمران - آب و فاضلاب؛ مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست؛ محيط زيست؛ مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست؛ محيط زيست - برنامه ريزي؛ محيط زيست - مديريت؛ محيط زيست – آموزش محيط زيست؛ كليه گرايشهاي شيمي؛ مهندسي شيمي؛ مهندسي عمران؛ مهندسي مكانيك؛ اكولوژي انساني؛ مهندسي بهداشت محيط – مديريت پسماند؛ مهندسي بهداشت محيط – بهره برداري و نگهداري از تاسيسات بهداشتي شهري؛ بهداشت محيط – سم شناسي محيط؛ مهندسي بهداشت محيط – مديريت كيفيت هوا؛ بهداشت محيط – بهداشت پرتوها؛ مهندسي عمران گرايش محيط زيست؛ مهندسي عمران گرايش آب و فاضلاب
دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي؛ مهندسي برق (كليه گرايش ها)؛ فيزيك (كليه گرايش ها)؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛ گفتار درمانی؛ كاردرمانی؛ ارگونومي؛ فيزيك پزشكي؛ انفورماتيك پزشكي؛ كامپيوتر (كليه گرايشها)؛ فناوري اطلاعات؛ شنوايي شناسي؛ بينايي سنجي؛ فيزيوتراپي ورزشي؛ فيزيوتراپي؛ مهندسي پرتوپزشكي و دكتراي عمومي پزشكي
دکتری مهندسی پزشکی رباتیک
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي (كليه گرايشها)؛ مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)؛ مهندسي مكاترونيك؛ مهندسي برق (كليه گرايش ها)؛ مهندسي رباتيك؛ مهندسي و علوم كامپيوتر (كليه گرايشها)؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛ انفورماتيك پزشكي؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ فيزيوتراپي؛ فيزيوتراپي ورزشي؛ كاردرماني؛ ارگونومي، مجموعه مهندسي هوا و فضا (شامل رشته هاي جلوبرندگي، ديناميك پرواز و كنترل، سازههاي هوايي، آئروديناميك، سوانح هوايي و صلاحيتهاي پروازي، مهندسي فضايي، مهندسي فناوري ماهواره ) و دكتراي عمومي پزشكي
دکتری نانوفناوری پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد نانوفناوري پزشكي (نانوتكنولوژي پزشكي)؛ بيوفيزيك؛ فيزيك (همه گرايشها)؛ شيمي (كليه گرايشها)؛ مهندسي شيمي؛ زيست شناسي (كليه گرايشها)؛ مهندسي مواد (كليه گرايشها)؛ مهندسي نساجي؛ بيوتكنولوژي (كليه گرايشها)؛ ايمونولوژي؛ اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي؛ انگل شناسي؛ بيوشيمي؛ مهندسي بهداشت حرفه اي؛ حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين (بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها)؛ ژنتيك انساني؛ علوم تغذيه؛ علوم و صنايع غذايي؛ علوم بهداشتي در تغذيه؛ فيزيولوژي؛ فيزيوتراپي؛ قارچ شناسي؛ ميكروب شناسي؛ ويروس شناسي پزشكي؛ مهندسي بهداشت محيط؛ فيزيك پزشكي؛ سم شناسي؛ هماتولوژی؛ مهندسي پزشكي؛ زیست فناوری پزشکی (بيوتکنولوژی پزشکی)؛ زيست فناوري دارويي؛ نانوبيوتكنولوژي؛ فوتونيک؛ شيمي دارويي؛ تکنولوژی گردش خون؛ مهندسي پليمر؛ نانوفيزيک؛ دكتراي عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفه اي دامپزشكي
دکتری ویروس شناسی پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد ويروس شناسي؛ پاتوبيولوژي؛ باكتري شناسي؛ علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي؛ ايمني شناسي؛ بيولوژي سلولي و مولكولي؛ ميكروب شناسي؛ دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي؛ دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي؛ دامپزشكي
دکتری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی
(مشاهده دروس و ضرایب این رشته)
كارشناسي ارشد تمام رشته هاي علوم پزشكي؛ يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي؛ آموزش پزشكي؛ تكنولوژي آموزشي در علوم پزشكي؛ دكتري عمومي پزشكي؛ دندانپزشكي و داروسازي