۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | تعداد بازدید : 10062

قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93
قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93

رتبه های برتر کنکور دکتری سال 93 که از دانشجویان موسسه گروه تالیفی و آموزشی دکتر خلیلی بوده اند به شرح زیر اعلام میشوند.

به این عزیزان تبریک میگوییم و امیدواریم در پیشبرد اهداف علمی خود موفق وپیروز باشند.

خانم مریم خیری رتبه 1 فیزیولوژی پزشکی
خانم فرنوش شمیرانی  رتبه 3 تغذیه
خانم بهنوش طهباز لحافی  رتبه 6 بیوشیمی
آقای آیدین بهروان رتبه 6 بیوتکنولوژی دارویی

اطلاعات بیشتر و اسامی سایر عزیزان در لیست زیر موجود میباشد
این لیست در حال تکمیل میباشد

 
نام و نام خانوادگی رشته قبولی رتبه محل قبولی خدمات دریافتی ازموسسه
کیمیا بازرمان ایمونولوژی قبولی علمی و مصاحبه دانشگاه مشهد کلاس
سوسن کاشانیان ایمونولوژی قبولی آزمون علمی   کلاس
زهرا حسین پور ایمونولوژی قبولی آزمون علمی   کلاس
آیدین بهروان بیوتکنولوژی دارویی 6 شهید بهشتی کلاس
امین ارسنگ بیوتکنولوژی پزشکی 70 پردیس تهران کلاس
راحله بهبهانی بیوتکنولوژی پزشکی قبولی آزمون علمی   کلاس
صانیه خدادی بیوتکنولوژی پزشکی   علوم پزشکی سمنان کلاس -ازمون
سحرمجدی بیوشیمی   علوم تحقیقات کلاس -ازمون
بهنوش طهبازلحافی بیوشیمی 6 علوم پزشکی تهران کلاس
سردارشریف زاده بیوشیمی   مدرس کلاس
فریا مجیدی بیوشیمی بالینی   تهران کلاس
نرگس شاه محمد پزشکی مولکولی قبولی آزمون علمی   کلاس
فلور بینیازان پزشکی مولکولی   قزوین کلاس
فرنوش شمیرانی تغذیه 3 علوم پزشکی تهران کلاس
اقدس علویان تغذیه قبولی آزمون علمی   کلاس
سمانه صرفی دارو سازی هسته ای قبولی آزمون علمی   کلاس
سپیده دشتی ژنتیک پزشکی قبولی آزمون علمی   کلاس
مرجانه ظریف یگانه ژنتیک پزشکی   پژوهشی شهید بهشتی کلاس
مریم خیری فیزیولوژی 1 علوم پزشکی اهواز ازمون