۲۴ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1686

سه آزمون سلولی باقی مانده دوره ای دکتر اقدم در تاریخ های 25 فروردین  و1 و8 اردیبهشت ماه  برگزار میشود
سه آزمون سلولی باقی مانده دوره ای دکتر اقدم در تاریخ های 25 فروردین  و1 و8 اردیبهشت ماه  برگزار میشود
 
سه شنبه 25 فروردین: مقدمه-کلیات ژنوم-همانند سازی
سه شنبه 1 اردیبهشت : ترمیم ،رونویسی،تغییرات پس از رونویسی
سه شنبه 8 اردیبهشت: ترجمه،تنظیم بیان ژن، مهندسی ژنتیک